marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM FELIX S.A. - TUFE

Hotarari AGOA din 19.04.2022

Data Publicare: 19.04.2022 15:41:13

Cod IRIS: EC983

 

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 19.04.2022

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.130.670,90 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizata in data de 19.04.2022 la prima convocare, in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20,  com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Ordinara hotaraste:

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 07.04.2022, au participat direct si au votat prin corespondenta, un numar de 10 actionari ce detin un numar de 459.707.919 actiuni, reprezentand 93,57 % din capitalul social, din care 459.589.172  actiuni cu drept de vot si 118.747 actiuni fara drept de vot – actiuni proprii detinute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1. Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului  Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

   

Art.2. Se aproba  repartizarea profitului net realizat in anul 2021 in valoare de 10.354.621,83 lei pe urmatoarele destinatii :

a)      Rezerve legale 112.110,05 lei

b)      Rezerve pentru constituire surse proprii de finantare 10.242.511,78 lei

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

            Art.3. Se aproba  BVC-ul pe anul 2022 cu un profit brut de 9.000.000 lei, cu venituri in valoare de 93.520.000 lei si cheltuieli in valoare de 84.520.000 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

             Art.4. Se aproba indicatorii de performanta si a obiectivele pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.5. Se respinge varianta initiala a punctului 5 din Convocator - aprobarea programului de investitii pentru anul 2022, exclusiv Strand Venus 1 Mai, in valoare de 7.981.000 lei.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172  voturi reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

 

Art.6. Se aproba varianta din proiectul de hotarare transmis pentru punctul 5 din Convocator de catre actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aproba programul de investitii pentru anul 2022, exclusiv Strand Venus 1 Mai, in valoare de 7.981.000 lei, cu urmatoarele conditii:

·         ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor investitionale va fi stabilita in limita si pe masura asigurarii resurselor de finantare necesare, acestea urmand sa faca punctual obiectul aprobarii Consiliului de Administratie;

·         Consiliul de Administratie si conducerea executiva sunt direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor, tinand cont si fara a se limita la:

  i.      selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/pret,

ii.      incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.

iii.      rentabilitatea investitiei

iv.      contextul economic la momentul demararii lucrarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.7. Se respinge varianta initiala a punctului 6 din Convocator- aprobarea continuarii investitiei de la Strandul Venus-Baile 1 Mai  si angajarea unui credit bancar in valoare de pana la 40.000.000 lei in vederea finantarii acesteia.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172  voturi reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172    voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

 

Art.8. Se aproba varianta din proiectul de hotarare pentru punctul 6 din Convocator transmis de catre actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aproba continuarea investitiei la Strandul Venus-Baile 1 Mai si angajarea unui credit bancar in valoare de pana la 40.000.000 lei in vederea finantarii acestuia, cu urmatoarele conditii:

·         Consiliul de Administratie si conducerea executiva sunt direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor, tinand cont, si fara a se limita la:

  i.      selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/pret,

ii.      incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei Consiliului de Administratie de efectuare a investitiei si de a solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor.

iii.      rentabilitatea investitiei

iv.      contextul economic la momentul demararii lucrarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.9. Se imputerniceste directorului general al societatii dl.Serac Florian pentru negocierea creditului necesar finantarii investitiei de la Strandul Venus-Baile 1 Mai si semnarea tuturor documentelor necesare accesarii acestuia, inclusiv a celor privind garantia.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.10. Se aproba  descarcarea de gestiune a administratorilor societatii - Moldovan Marius-Adrian, Busu Cristian, Petria Nicolae, Petrea Radu-Catalin, Susan Mihaela si Ciurezu Tudor pentru activitatea desfasurata in anul 2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.11.Se aproba  descarcarea de gestiune a administratorilor societatii - Serac Florian, Popa Liviu, Moldovan Marius-Adrian, Busu Cristian, Moldovan Laurentia-Niculina, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.12.2021, pentru activitatea desfasurata in anul 2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.12.Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta.. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.13. Se respinge varianta initiala a punctului 11 din Convocator - Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017-republicata.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172  voturi reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172 voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

 

 Art.14. Se aproba varianta din proiectul de hotarare pentru punctul 11 din Convocator transmis de catre actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Se aproba Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea 24/2017-republicata, cu urmatoarele amendamente:

·         nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.

·         se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.15. Se respinge varianta initiala a punctului 12 din Convocator- Aprobarea cuantumului  indemnizatiei variabile datorate de societate  administratorilor si conducerii executive pentru anul 2021, in conformitate cu politica de remunerare a societatii.

Prezentul articol s-a respins cu 459.589.172  voturi reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172    voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot.

 

Art.16.  Se aproba varianta din proiectul de hotarare pentru punctul 12 din Convocator transmis de catre actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. astfel :

Nu se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru membrii Consiliului de Administratie.

Se aproba propunerea de acordare a remuneratiei variabile pentru anul 2021 pentru Directorul General.

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.17. Se aproba  prelungirea liniei de credit in suma de 9 milioane lei, contractata la Banca Transilvania, pe o perioada de 24 luni, cu mentinerea garantiei existente si imputernicirea d-lui Florian Serac–Director general pentru semnarea documentelor necesare.

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta.. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.18. Se aproba  mentinerea garantarii de catre Turism Felix S.A. a liniei de credit in suma de 1.500.000 lei angajata la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A., pe o perioada de 24 luni si imputernicirea dlui Florian Serac – Director general pentru semnarea documentelor necesare.

 

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.19. Se aproba  data de 09.05.2022  ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

Art.20. Se aproba imputernicirea dlui Florian Serac – Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

            Prezentul articol s-a aprobat cu 459.589.172   voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.589.172   voturi valabile, reprezentand 93,57% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.589.172    voturi ”pentru”.

 

 

 

Director general

Ec.Serac Florian

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.