vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Convocare AGAO in 26.04.2018

Data Publicare: 21.03.2018 14:52:24

Cod IRIS: 1857E

 

UZTEL  S.A.

         OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

               243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax:  521181; E-mail: office@uztel.ro

              FISCAL CODE  RO1352846 , R.C. PLOIESTI  NO. J29/48/1991;  web site: www.uztel.ro  

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

 

 

Data raportului: 21.03.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax:0244-541.399 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal:RO1352846,Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB categ. Standard

 

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. pentru data de 26.04.2018

 

      

CONVOCATORUL

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A.

 

 Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, numar de ordine in registrul comertului J29/48/1991 (denumita in continuare “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 21.03.2018, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si Actul Constitutiv al Societatii,

 

                                                 CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) in data de 26.04.2018, ora 10.00,  la sediul social al Societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.04.2018, stabilita ca Data de Referinta,

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de 27.04.2018, ora 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

 

 

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

 

1.      Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii UZTEL S.A. Ploiesti incheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si a Raportului auditorului financiar statutar.

2.      Aprobarea propunerii privind modalitatile de acoperire a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2017.

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2017.

4.      Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2018.

5.   Aprobarea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 6.  Aprobarea datei de 21.05.2018 ca ex date,  asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.   Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei Popescu Ileana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 26.03.2018, in zilele lucratoare, la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania (,,Registratura UZTEL”), si in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.  Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA.

 Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, si sa prezinte  proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA .

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi:

a) transmise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire si inregistrate la Registratura UZTEL, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro pana la data de 10.04.2018 ora 08.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”.

b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

 Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise si inregistrate la Registratura UZTEL prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de  20.04.2018, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

 Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi  AGOA, in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

 Actionarii inscrisi la data de referinta 13.04.2018 in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

i)                    personal - vot direct;

ii)                  prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)                prin corespondenta.

 Formularul de imputernicire speciala:

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 26.03.2018, de la Registratura UZTEL si de pe pagina web a Societatii (www.uztel.ro);

b)      va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

 

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

 Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura UZTEL, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 24.04.2018, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

            a)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

            b)   instuctiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul          mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului   actionar;

      c)    imputernicirea speciala este semnata de catre actionar.

 Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 24.04.2018, ora 10.00.

La completarea imputernicirilor speciale si generale, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 12.04.2018, ora 15.00.

 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a)

sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

 Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

 Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta (,,Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 26.03.2018, de la   Registratura UZTEL si de pe pagina web a Societatii (www.uztel.ro);

      b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni  detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii.

 Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise , in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura UZTEL, sau prin  e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 24.04.2018, ora 10.00.

 Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

 La completarea buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 12.04.2018, ora 15.00.

 Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail pana la data de 24.04.2018, ora 10.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGOA.

 Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Audit Intern Control in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 0244/541399 int.430 si de pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

                                            

Presedintele Consiliului de Administratie

POPESCU ILEANA

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.