marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Convocare AGAO pentru data de 03.03.2021

Data Publicare: 21.01.2021 8:15:03

Cod IRIS: 5FAFD

Catre,

                 Autoritatea de Supraveghere Financiara

                 Bursa de Valori Bucuresti

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

  

Data raportului: 21.01.2021

Denumirea emitentului: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Numarul de telefon/fax:0372-441.111 / 0244-521.181

Cod unic de inregistrare: RO 1352846

Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991

Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

  

                                                                                                                       CONVOCATORUL

                                                                         Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti

 

Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, numar de ordine in registrul comertului J29/48/1991 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 20.01.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,

                                                   

                                                                                                          CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza “AGOA”)  in data de 03.03.2021, ora 10.00, la sediul social al Societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, judetul Prahova, pentru toti actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.02.2021, stabilita ca Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 04.03.2021, ora 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea:

 

1.   Alegerea prin vot secret a 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii   pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere incetarea la data de 13.03.2021 a mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie. Durata mandatului administratorilor alesi va fi de 4 ani, incepand cu data de 14.03.2021.

2.   Stabilirea remuneratiei administratorilor alesi ai Societatii.

3.   Desemnarea persoanei care va reprezenta Societatea pentru semnarea noilor contracte de mandat.

4.   Desemnarea componentei Comitetului de Audit, conform art. 65 alin. (2) din Legea  nr. 162/2017 pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 14.03.2021.

5.   Aprobarea datei de: (i) 19.03.2021 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.03.2021 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.

6.   Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea  a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

I. Mentiuni privind sedinta AGOA    

Propunerile de candidati pentru alegerea administratorilor Societatii vor fi transmise si inregistrate la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 17.02.2021, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere a propunerilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”. Fiecare propunere de candidat va contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru calitatea de administrator al Societatii.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Societatii se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectul de hotarari propus spre adoptarea AGOA, formularul de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizat pentru votul prin reprezentare, formularul de buletin de vot care urmeaza sa fie utilizat pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile incepand cu data de 29.01.2021, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania (,,Registratura UZTEL”), precum si pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

 

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi adresate Consiliului de Administratie si transmise in scris, in limba romana sau engleza, fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electonica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 08.02.2021, ora 15.00.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar ” PENTRU AGOA  DIN DATA DE 03/04.03.2021”. In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, daca va fi cazul, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 18.02.2021 ora 15.00, la Registratura UZTEL precum si pe website-ul Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

 

III. Intrebari privind ordinea de zi

Actionarii Societatii, pot adresa intrebari in scris, in limba romana si engleza, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electonica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 25.02.2021. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar  ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”

Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

 

IV. Participarea actionarilor la AGOA

Actionarii inscrisi la data de referinta 19.02.2021 in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti pot participa si pot vota la AGOA:

i)                    personal prin vot direct;

ii)                  prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)                prin corespondenta.

Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea formularului imputernicirii speciale.

Formularul de imputernicire speciala:

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 29.01.2021, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;

b)      va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

d)     va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

a)   in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;

b)  institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura UZTEL, prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 01.03.2021, ora 10.00, mentionand pe plic in clar “PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise catre Societate, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 01.03.2021, ora 10.00, mentionand la subiect “PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”.

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi si prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie certificata de conformitate cu originalul, in masura in care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, in termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbarii acestuia.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta (“Buletin de vot prin corespondenta”)

Buletinul de vot prin corespondenta:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 29.01.2021, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura UZTEL, pana cel tarziu la data de 01.03.2021, ora 10.00, mentionand pe plic in clar ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”,  sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 01.03.2021, ora 10.00, mentionand la subiect “PENTRU AGOA DIN DATA DE 03/04.03.2021”

 

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, formularul de imputernicire speciala si formularul de buletin de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, incepand cu data de 18.02.2021 ora 15.00.

 Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 01.03.2021, ora 10.00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate in AGOA.

 

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate;

b) in cazul reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.

 

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, la Registratura societatii, intre orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 0372/441111, int. 120 si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.                                            

                       

Presedintele Consiliului de Administratie,

HAGIU NECULAI

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.