joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Hotarari AGA O din 26.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 14:39:36

Cod IRIS: 690D7

 

UZTEL  S.A.

         OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

               243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax:  521181; E-mail: office@uztel.ro

              FISCAL CODE  RO1352846 , R.C. PLOIESTI  NO. J29/48/1991;  web site: www.uztel.ro  

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

                                                                                                                          Nr. 3125/26.04.2018            

Data raportului: 26.04.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax:0244-541.399 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal:RO1352846,Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB categ. Standard

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL SA din data de 26.04.2018

      

Hotararea  nr. 1 din 26.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare

 a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

           

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 26.04.2018 (prima convocare) sau 27.04.2018 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judetul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.04.2018.

            Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.  1206/23.03.2018, in ziarul Bursa nr. 55/23.03.2018, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 21.03.2018.

                           Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

                           Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de  DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 13.04.2018, stabilita ca Data de Referinta.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL  S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele hotarari:

 

Art. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii UZTEL S.A. Ploiesti incheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si a Raportului auditorului financiar statutar, cu urmatorii indicatori financiari:

  1. Cifra de afaceri                                               44.370.143      lei                               
  2. Venituri totale                                                 49.331.554      lei
  3. Cheltuieli totale                                              62.502.282      lei
  4. Rezultatul brut al exercitiului                   (13.170.728)      lei
  5. Rezultatul net al exercitiului                     (13.170.728)      lei       

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 2

Se aproba propunerea privind modalitatile de acoperire a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2017 si anume:

Pierderea contabila inregistrata pentru execitiul financiar incheiat la data de 31.12.2017 in suma de (13.170.728,39) lei se va recupera conform art. 19, alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare : “Pierderea contabila reportata se acopera din profitul execitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor”

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 3

Se aproba descarcarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 4

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2018.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 5

Se aproba data de 22.05.2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 6

Se aproba data de 21.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

Art. 7

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei Popescu Ileana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar  total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399  % din capitalul social.

 

 

Presedintele Consiliul de Administratie,

Popescu Ileana

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.