duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 30.08.2018 18:00:09

Cod IRIS: 82FD0

 

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL

 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR S1 2018

 

 

 

 

 

 

 

Data raportului: 30.06.2018


 

 

 

 

Raport semestrial

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB – Operator de Sistem

Pentru exercitiul financiar

S1 2018

Data raportului

30.06.2018

Societatea comerciala

SC PRODVINALCO SA

Sediul social:

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, judetul Cluj

Numar de telefon/fax:

0372-641910/0372-876976

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

J12/68/1991

Cod fiscal:

RO 199222

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:.

Bursa de Valori Bucuresti AeRO

Capitalul social subscris si varsat:

3.149.503 lei

Clasa, tipul, nr. si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

societatea are emise 31.495.034 actiuni comune nominative dematerializate, cu valoarea nominala de 0.1 lei fiecare, evidentiate prin inscriere in cont

 
 
 
Punctul 1. Situatia economico-financiara

 

 

a)       Elemente de bilant

 

Nr.crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE

(RON)

30.06.2018

VALOARE

(RON)

30.06.2017

Retratat*

VALOARE

(RON)

30.06.2017

1

ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:

40.226.907

33.250.396

33.250.396

  - imobilizari necorporale

204.470

214.899

214.899

  - imobilizari corporale

40.022.437

33.016.976

33.016.976

  - imobilizari financiare

0

18.521

18.521

2

ACTIVE CIRCULANTE – total, din care:

41.805.603

31.530.796

31.530.796

-stocuri

7.887.943

4.385.018

4.385.018

-creante

22.542.443

16.654.419

24.190.964

-casa si conturi la banci                                      

11.375.217

10.491.359

2.954.814

3

CHELTUIELI IN AVANS

173.611

193.544

193.544

4

TOTAL ACTIV

82.206.121

64.974.736

64.974.736

 

Activul total al Societatii a crescut de la 64,9 milioane RON la 82,2 milioane RON, cu peste 17 milioane RON - o crestere de 27% -  datorata atat cresterii activelor imobilizate, cat si a activelor circulante. Societatea a directionat atat surse proprii cat si capital imprumutat in vederea derularii investitiilor necesare pentru eficientizarea activitatii de productie, deruland proiecte investitionale menite sa creasca atat viteza, cat si capacitatea de productie.

 

*) Pentru comparabilitatea informatiilor, am prezentat cifrele comparative retratate prin excluderea cecurilor primite si nedepuse la banca din linia de creante la 30 iunie 2017. La 30 iunie 2017, Societatea detinea efecte comerciale neajunse la scadenta in suma de 7.536.545 RON, incluse in raportarea semestriala la 30 iunie 2018 la pozitia IV. Casa  si conturi la banci din bilant, pe baza gradului de lichiditate.

 


 

In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza :       

 

Nr.crt

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

30.06.2018

VALOARE (RON)

30.06.2017

1

CAPITALURI PROPRII – total, din care :

42.706.551

29.928.091

  - capitaluri

3.149.503

3.149.503

  - rezerve din reevaluare

15.169.365

15.420.576

  - rezerve

2.149.338

1.134.159

  - prime de capital                 

58.739

58.739

  - rezultatul reportat

14.355.657

4.974.555

  - repartizarea profitului

187.483

504.258

  - rezultatul exercitiului

8.011.432

5.694.817

2

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :

37.172.912

32.617.334

- sume datorate inst.de credit

9.675.895

9.868.109

      - datorii comerciale

11.339.622

5.182.953

      - alte datorii

16.157.395

17.566.272

3

DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN

2.326.658

2.429.311

 

TOTAL SURSE

82.206.121

64.974.736

 

 

Nivelul capitalurilor proprii a crescut de la 29,9 milioane RON la 42,7 milioane RON, pe fondul cresterii rezultatului reportat si a rezultatului exercitiului. In luna aprilie 2018, s-au distribuit dividende in cuantum de 8.500.510 lei.

 

In contrapartida, nivelul datoriilor pe termen scurt a inregistrat o crestere de la 32,6 milioane RON la 37,1 milioane RON, crestere coroborata cu cea inregistrata in nivelul stocurilor si a investitiilor in imobilizari corporale.

 

Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta utilizarea surselor de finantare externa pe termen lung, anume credit pentru investitii – atat pentru relocarea sediului administrativ, cat si pentru dezvoltarea capacitatilor de productie.

 

 

b)       Contul de profit si pierdere

DENUMIRE INDICATOR

VALOARE

30.06.2018

VALOARE

30.06.2017

Cifra de afaceri

26.664.373

19.438.176

Venituri din exploatare

30.957.974

20.566.184

Cheltuieli de exploatare

21.266.047

13.865.869

Rezultat din exploatare

9.691.927

6.700.315

Venituri financiare

13.979

75.455

Cheltuieli financiare

105.997

66.144

Rezultat financiar

-92.018

9.311

Rezultat curent

9.599.909

6.709.626

Impozit profit

1.588.477

1.014.809

 Rezultat net

8.011.432

5.694.817

 

Cifra de afaceri la 30.06.2018 a cunoscut o crestere de 37% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita cresterii in volum a vanzarilor de bauturi alcoolice, dar si vanzarii apartamentelor dezvoltate in regie proprie.

 

Managementul Societatii a continuat proiectele demarate inca din anii precedenti care privesc cresterea gradului de eficienta a operatiunilor si a controlului asupra costurilor angajate. Nivelul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 7,4 milioane RON, in special pe fondul cresterii cheltuielilor cu personalul de la 3 milioane RON la 4,19 milioane RON, precum si a altor cheltuieli operationale care aproape s-au dublat fata de aceeasi perioada a anului precedent (6,04 milioane RON in 2018 fata de 3,03 milioane in 2017), din cauza cheltuielilor privind activele cedate.

 

Dividende

Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit.

Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.

Astfel, in prima jumatate a anului 2018, Societatea a distribuit dividende in valoare bruta de 8,5 milioane RON, urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2018.

 

 

c)       Cash-flow

 

30.06.2018

30.06.2017

Retratat*

30.06.2017

Numerar si echivalente de numerar din activitati de exploatare

8.291.168

13.807.605

6.324.956

Numerar si echivalente de numerar din activitati de investitie

(1.019.695)

(1.961.680)

(1.961.680)

Numerar si echivalente de numerar din activitati de finantare

(7.839.431)

(9.674.819)

(9.674.819)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare

11.943.175

8.320.253

8.266.357

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare

11.375.217

10.491.359

2.954.814

 

 

Numerarul si echivalentele de numerar din activitatea de investitii au fost valorificate prin investitiile derulate de Societate in noul sediu administrativ si in proiectele de eficientizare a activitatii de productie.

 

In ceea ce priveste nivelul numerarului rezultat din operatiunile de finantare, acesta este direct corelat cu evolutia cuantumului dividendelor aprobate pentru distribuire si achitate.

 

 


 

Punctul 2. Analiza activitatii societatii

 

2.1. Factori de risc

 

Riscul de credit – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate si cash-flow – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive, vezi. Punctul 1. c).

2.2 Cheltuieli de capital

 

In primul semestru al anului 2018, Societatea a efectuat investitii considerabile in 2 obiective majore: modernizarea spatiului de productie, respectiv amenajarea spatiului administrativ.

2.3. Elemente de perspectiva

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar,  scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.

 

Punctul 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

 

Punctul 4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

 

 
Punctul 5. Semnaturi

 

 

Presedinte Consiliu                                                            Director General                                  Director Financiar

de Administratie                                                                

Albon Vasile                                                                         Dascal Alexandru                                         Ildiko Pacz

 

 

Raportul semestrial la 30.06.2018 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul http://www.prodvinalco.ro/ sectiunea „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

 


 

 

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PENTRU SEMESTRUL I. 2018

 

 

 

Prezentare generala

 

 

S.C. PRODVINALCO S.A. (“Societatea”) este o societate pe actiuni infiintata in 1991, sediul social fiind inregistrat la adresa Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj-Napoca, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J12/68/1991.

 

Obiectul de activitate al societatii il constituie producerea, imbutelierea si comercializarea bauturilor alcoolice, fiind autorizata ca producator in unitatea pe care o detine in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4.

 

Societatea are actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria AERO – Sistemul alternativ de tranzactionare.

 

Societatea PRODVINALCO S.A. este incadrata in categoria societatilor comerciale aflate sub incidenta Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”).

 

SC  PRODVINALCO   SA,  are   obligatia   de  a  depune    situatiile    financiare    semestriale  aprobate   de Consiliul    de  Administratie     la  Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala de  Administrare Contribuabili Mijlocii, Cluj-Napoca. Facem precizarea ca situatiile financiare semestriale  nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

 

Situatiile financiare individuale ale societatii Prodvinalco S.A. au fost intocmite in conformitate cu:

 

·         Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),

·         prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificarile ulterioare,

·         prevederile Ordinului nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

 

Administratorilor societatii comerciale le revine raspunderea, conform articolului 11, alin.4 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

 

In urma analizei situatiilor financiare intocmite la 30 iunie 2018, in conformitate cu prevederile mentionate mai sus, s-a impus o analiza a pozitiei financiare si a performantelor Societatii realizata de membrii Consiliului de Administratie .

 

Activitatea Societatii pe durata primului semestru din 2018 s-a concretizat in obtinerea urmatorilor indicatori principali:

 

1)       Cifra de afaceri: 26.664.373 lei

2)       Profit net: 8.011.432 lei

3)       Capitaluri proprii: 42.706.551 lei

4)       Lichiditati: 11.375.217 lei

 

In cursul acestui semestru nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii.


Rezultate obtinute din activitatea de baza

 

 

Principalele grupe de produse realizate au fost:

 

  • tuica si rachiuri naturale,
  • bauturi spirtoase,
  • alcool rafinat,
  • aperitive,
  • lichioruri.

 

Productia fizica la principalele grupe de produse s-a realizat dupa cum urmeaza, comparativ cu semestrul I. 2017:

      

  • in perioada ianuarie - iunie 2018, productia realizata insumeaza 5,39 milioane sticle, fata de 4,27 milioane sticle productie realizata in S1 2017, in crestere cu 1,12 milioane sticle, pe fondul vanzarilor in crestere in anul 2018;

 

  • in mod similar, productia realizata in litri a fost de 3,82 milioane litri fata de 3,18 milioane litri in S1 2017, in crestere cu 640 mii de litri.

 

In ceea ce priveste piata de desfacere pentru produsele Societatii, aceasta este constituita din toate judetele tarii, Societatea avand la momentul de fata distributie la nivel national.

 

Societatea are 2 categorii de clienti: distribuitori si lanturile mari de magazine (International Key Account), fara a avea dependinte semnificative fata de un singur client sau grup de clienti.

 

Pozitia financiara a Societatii la 30 iunie 2018 este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora:

 

Nr.
crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

 

 

 

1

ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:

40.226.907

- imobilizari necorporale

204.470

- imobilizari corporale

 40.022.437

- imobilizari financiare

-

 

2

 

ACTIVE CIRCULANTE – total, din care

 41.805.603

- stocuri

7.887.943

- creante

22.542.443

- casa si conturi la banci

11.375.217

 

3

 

CHELTUIELI in AVANS

 173.611

 

4

 

TOTAL ACTIV

 82.206.121

 

Pe parcursul anului 2018, Societatea a continuat lucrarile de modernizare a cladirilor administrative si a facilitatilor de productie existente.

 


In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza:       

 

Nr.
crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

1

CAPITALURI PROPRII – total, din care :

42.706.551

- capital

3.149.503

- rezerve din reevaluare

15.169.365

- rezerve

2.149.338

- prime de capital

 58.739

- rezultatul reportat

14.355.657

- repartizarea profitului

187.483

- rezultatul exercitiului

8.011.432

 

2

 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :

37.172.912

- sume datorate institutiilor de credit

 9.675.895

- datorii comerciale si efecte de comert de platit

11.339.622

- alte datorii

16.157.395

 

3

DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN

2.326.658

 

4

VENITURI in AVANS

-

 

 

TOTAL SURSE

 82.206.121

 

Contul de profit si pierdere aferent S1 2018 se prezinta astfel:           

             

DENUMIRE INDICATOR

VALOARE

 

Cifra de afaceri

26.664.373

Venituri din exploatare

30.957.974

Cheltuieli de exploatare

21.266.047

Rezultat din exploatare

9.691.927

Venituri financiare

13.979

Cheltuieli financiare

105.997

Rezultat financiar

(92.018)

Rezultat curent

9.599.909

Impozit profit

1.588.477

 Rezultat net

8.011.432

 

Societatea nu inregistreaza venituri si cheltuieli extraordinare.

 

In privinta fluxurilor de numerar, situatia sumara pentru semestrul I. 2018 este redata mai jos:

 

Element flux de numerar

30.06.2018

Numerar si echivalente de numerar din activitati de exploatare

8.291.168

Numerar si echivalente de numerar din activitati de investitie

(1.019.695)

Numerar si echivalente de numerar din activitati de finantare

(7.839.432)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare

11.942.175

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare

11.375.216

 

Pentru anul 2018, Consiliul de Administratie isi propune actiuni care sa conduca in continuare la cresterea eficientei activitatii.

 

 

Riscuri financiare

 

Riscul ratei dobanzii

 

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.

 

Riscul variatiilor de curs valutar

 

Societatea nu are tranzactii si imprumuturi semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

 

Riscul de credit

 

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

 

Actionariat si conducere

 

La data de 30 iunie 2018, conform Registrului Consolidat al Actionarilor s-a inregistrat urmatoarea structura a actionarilor:

 

Nume si prenume

% detinere

Todea Mircea Dorin

25.35%

Albon Vasile

23.58%

Hosu Viorel Marcel

15.56%

Moraru Constantin

15.19%

Alti actionari

20.32%

 

 

La data de 30 iunie 2018 Societatea era condusa de un Consiliu de Administratie avand urmatoarea componenta:

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Consiliul de Administratie
(calitate)

Functia in cadrul societatii

 

1.

 

ALBON VASILE

 

Presedinte

 

-

2.

TODEA MIRCEA DORIN

Presedinte executiv

-

3.

MORARU ALIN CONSTANTIN

Membru

-

4.

HOSU VIOREL MARCEL

Membru

-

5.

HOSU MARILENA

Membru

-

6.

ALBON RADU

Membru

-

7.

TODEA NICOLAIE GHEORGHE

Membru

-

 

 

Procesul de evaluare a Consiliului de Administratie urmeaza sa se desfasoare pe parcursul anului 2018.

 

Conducerea executiva la 30 iunie 2018 era asigurata de urmatoarea echipa:

 

·         Dascal Alexandru                           Director General

·         Jacota Ciprian                Director General Adjunct

·         Pacz Ildiko                                      Director Financiar

·         Pop Anca                                       Director Tehnic

·         Farcasiu Andreia                            Director Divizia Imobiliare

    

          

 

30 august 2018

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Albon Vasile

 


 

 

 

DECLARATIE

In conformitate cu  prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991

 

 

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la  30.06.2018. pentru:

 

SC  PRODVINALCO SA

 

JUDETUL: CLUJ

ADRESA: Calea Baciului, nr. 2-4, CLUJ-NAPOCA

NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J12/68/1991

FORMA DE PROPRIETATE: 34 - Societati comerciale pe  actiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (COD SI  DENUMIRE CLASA CAEN):

1101 Distilarea, rafinarea si  mixarea  bauturilor alcoolice

COD DE  IDENTIFICARE FISCALA:  RO 199222

 

 

Administratorul Societatii, Albon Vasile,  isi  asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2018. si  confirma ca:

 

a)       Politicile contabile utilizate la  intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

 

b)       Situatiile financiare anuale ofera  a imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si  a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

 

c)  Persoana juridica isi desfasoara  activitatea in conditii de continuitate.

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Albon Vasile

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.