vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Rezultate financiare trim 3 2018

Data Publicare: 14.11.2018 18:00:10

Cod IRIS: B9DE2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport Trimestrial

 

 

pentru exercitiul financiar Q3 2018

 

 

 

 

 

Data raportului : 30.09.2018

 


 

Raport trimestrial conform

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB – Operator de Sistem

Pentru exercitiul financiar

Q3 2018

Data raportului

30.09.2018

Societatea comerciala

SC PRODVINALCO SA

Sediul social

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, judetul Cluj

Numar de telefon/fax

0372-641910/0372-876976

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

J12/68/1991

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

199222

Capitalul social subscris si varsat

3.149.503 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

Bursa de Valori Bucuresti, AeRO

 

 

 

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul lor asupra pozitiei financiare a Societatii

Nu este cazul

 

Punctul 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii

A.       Descrierea generala a pozitiei financiare

 

A.1 Prezentare generala

 

Societatea PRODVINALCO SA este incadrata in categoria societatilor aflate sub incidenta Ordinului nr.1802/2014. Situatiile financiare individuale ale Societatii Prodvinalco SA au fost intocmite in conformitate cu:

·         Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),

·         Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

 

Administratorilor societatii le revine raspunderea, conform art. 10., alin. (1) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

 

Situatiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

 

 


 

 

 

A.2 Analiza activitatii Societatii

 

 

 

a)       Elemente de bilant

 

 

Nr.crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE

(RON)

30.09.2017

VALOARE

(RON)

30.09.2017

Retratat*

VALOARE

(RON)

30.09.2018

1

ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:

39.341.414

39.341.414

42.260.269

  - imobilizari necorporale

203.021

203.021

197.525

  - imobilizari corporale

39.117.806

39.117.806

42.062.744

  - imobilizari financiare

20.587

20.587

-

2

ACTIVE CIRCULANTE – total, din care:

33.789.693

33.789.693

29.978.079

-stocuri

4.933.617

4.933.617

7.247.039

-creante

23.697.146

16.147.848

9.306.536

-casa si conturi la banci                                      

5.158.930

12.708.228

13.424.504

3

CHELTUIELI IN AVANS

203.957

203.957

197.694

4

TOTAL ACTIV

73.335.064

73.335.064

72.436.042

 

 

 

Activul total al Societatii s-a redus de la 73,33 milioane RON la 72,43 milioane RON in comparatie cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent - o scadere de 1,22%, pe fondul cresterii activelor imobilizate, dar si a scaderii activelor circulante.

 

Cresterea activelor imobilizate, anume a imobilizarilor corporale se datoreaza initiativelor investitionale ale companiei. Societatea a directionat atat surse proprii, cat si capital imprumutat in vederea derularii investitiilor necesare pentru modernizarea cladirilor de birouri si productie, precum si pentru eficientizarea activitatii de productie, deruland proiecte investitionale menite sa creasca atat viteza, cat si capacitatea de productie.

 

De asemenea, la 31 decembrie 2017, in baza deciziei conducerii si in scopul aducerii valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, s-a efectuat reevaluarea terenurilor si constructiilor Societatii. Prin urmare, valoarea acestor categorii de imobilizari a crescut cu 5,4 milioane RON, avand un impact semnificativ asupra soldurilor de la 30 septembrie 2018 in comparatie cu aceeasi perioada a anului anterior.

*) Pentru comparabilitatea informatiilor, am prezentat cifrele comparative retratate prin excluderea efectelor comerciale primite si nedepuse la banca din linia de creante la 30 septembrie 2017. La 30 septembrie 2017, Societatea detinea efecte comerciale neajunse la scadenta in suma de 7.549.298 RON, incluse in raportarea trimestriala la 30 septembrie 2017 la pozitia ”Casa  si conturi la banci”, pe baza gradului de lichiditate.


 

In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza : 

 

Nr.crt

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

30.09.2017

VALOARE (RON)

30.09.2018

1

CAPITALURI PROPRII – total, din care :

33.983.107

46.038.998

  - capitaluri

3.149.503

3.149.503

  - rezerve din reevaluare

11.644.945

15.087.546

  - rezerve

1.011.083

2.149.338

  - prime de capital                 

58.739

58.739

  - rezultatul reportat

8.750.185

14.437.476

  - repartizarea profitului

381.182

187.483

  - rezultatul exercitiului

9.749.834

11.343.880

2

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :

27.573.568

25.168.934

- sume datorate inst.de credit

5.737.077

8.760.973

      - datorii comerciale

10.296.151

4.557.238

      - alte datorii

11.540.340

11.850.724

3

DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN

2.985.788

1.228.110

4

VENITURI IN AVANS

8.792.601

-

 

TOTAL SURSE

73.335.064

72.436.042

 

     

 

Nivelul capitalurilor proprii prezinta o crestere semnificativa de peste 12 milioane RON pe fondul cresterii rezervelor din reevaluare cu 3,4 milioane RON, a rezultatului reportat cu 5,68 milioane RON (65%) si a rezultatului exercitiului cu 1,6 milioane RON (16%). Repartizarea pe destinatii a profitului anului financiar incheiat pe 31 decembrie 2017 in valoare de 13,58 milioane RON a fost aprobata in AGOA din data de 23 aprilie 2018.

 

Nivelul datoriilor pe termen scurt s-a diminuat cu 2,4 milioane RON, un impact semnificativ asupra soldului avandu-l compensarea unei datorii privind dezvoltarile imobiliare.

 

Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta utilizarea surselor de finantare externa pe termen lung. In anii anteriori Societatea a contractat credite de investitii atat pentru relocarea sediului administrativ, cat si pentru dezvoltarea capacitatilor de productie. In trimestrul incheiat la 30 septembrie 2018, acestea au scazut semnificativ prin rambursarile lunare efectuate de Societate.


 

 

b)       Contul de profit si pierdere

 

Nr.

Denumire

 

2017

2018

1.

Cifra de afaceri neta (rd.02 +03-04+ 05+06)

PL1

     30.996.067

     39.760.864

 

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

PL2

     38.690.445

     48.530.969

 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

PL3

           943.217

       4.505.391

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

PL4

      (8.637.595)

   (13.275.495)

 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

PL5

                      -  

                      -  

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

PL6

                      -  

                      -  

2.

Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)

PL7

           294.263

           753.981

 

 

PL8

 

                      -  

3.

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

PL9

 

                      -  

4.

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)

PL10

 

                      -  

5

Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)

PL11

 

                      -  

6

Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)

PL12

 

                      -  

7.

Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

PL13

       5.728.065

       2.994.367

 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

PL14

 

                      -  

 

 -din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)

PL15

 

                      -  

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

PL16

     37.018.395

     43.509.211

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)

PL17

       4.417.331

       5.574.164

 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

PL18

       4.688.261

       5.553.860

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605)

PL19

           337.673

           370.181

 

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

PL20

           614.431

       2.501.713

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

PL21

           (35.730)

            (1.499)

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

PL22

       5.046.358

       6.528.183

 

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)

PL23

       4.131.290

       6.853.743

 

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)

PL24

           915.068

        (325.560)

10.

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)

PL25

       1.140.764

       1.226.373

 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

PL26

       1.140.764

       1.226.373

 

a.2) Venituri (ct.7813)

PL27

                      -  

                      -  

 

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

PL28

         (131.184)

           (11.386)

 

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

PL29

           751.858

               2.455

 

b.2) Venituri (ct.754+7814)

PL30

           883.042

             13.840

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

PL31

       8.694.724

       8.208.514

 

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

PL32

       4.313.383

       4.706.702

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

PL33

           232.655

           295.363

 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)

PL34

               2.288

               6.911

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)

PL35

                      -  

                      -  

 

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)

PL36

 

                      -  

 

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

PL37

       4.146.398

       3.199.538

 

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

PL38

                      -  

                      -  

 

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)

PL39

 

                      -  

 

 - Cheltuieli (ct.6812)

PL40

 

                      -  

 

 - venituri (ct.7812)

PL41

 

                      -  

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

PL42

     24.772.628

     29.950.105

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

 

                      -  

                      -  

 

 - Profit (rd. 16 - 42)

PL43

     12.245.767

     13.559.106

 

  - Pierdere (rd. 42 - 16) 

PL44

                      -  

                      -  

12.

Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

PL45

             62.470

                      -  

 

 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

PL46

                      -  

                      -  

13.

Venituri din dobanzi (ct. 766*)

PL47

                   192

                   464

 

 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

PL48

                      -  

                      -  

14.

Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)

PL49

 

                      -  

15.

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

PL50

             14.188

             30.447

 

 - din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)

PL51

             -

                      -  

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)

PL52

             76.850

             30.911

16.

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

PL53

                      -  

                      -  

 

 - Cheltuieli (ct.686)

PL54

                      -  

                      -  

 

 - Venituri (ct.786)

PL55

                      -  

                      -  

17.

 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)

PL56

             88.497

           191.175

 

 - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

PL57

                      -  

                      -  

 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

PL58

             36.456

             48.105

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

PL59

           124.953

           239.281

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

 

                      -  

                      -  

 

- Profit (rd. 52 - 59)

PL60

                      -  

                      -  

 

- Pierdere (rd. 59 - 52)

PL61

             48.103

           208.369

 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

PL62

     37.978.287

     43.540.123

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

PL63

     25.780.623

     30.189.386

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

 

                      -  

                      -  

 

- Profit (rd. 62 - 63)

PL64

     12.197.664

     13.350.737

 

- Pierdere (rd. 63 - 62)

PL65

                      -  

                      -  

19

 Impozitul pe profit (ct.691)

PL66

       2.447.830

       2.006.859

20

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

PL67

                      -  

                      -  

 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

PL68

       9.749.834

     11.343.880

 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

PL69

 

                      -  

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

VALOARE

30.09.2017

VALOARE

30.09.2018

Cifra de afaceri

30.996.067

39.760.864

Venituri din exploatare

37.018.395

43.509.211

Cheltuieli de exploatare

24.772.628

29.950.105

Rezultat din exploatare – profit

12.245.767

13.559.106

Venituri financiare

76.850

30.911

Cheltuieli financiare

124.953

239.281

Rezultat financiar – profit/(pierdere)

(48.103)

(208.369)

Rezultat curent – profit

12.197.664

13.350.737

Impozit profit

2.447.830

2.006.859

 Rezultat net – profit

9.749.834

11.343.878

 

Cifra de afaceri la 30.09.2018 a cunoscut o crestere semnificativa de 28,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita cresterii in volum a vanzarilor de bauturi alcoolice, dar si vanzarii apartamentelor dezvoltate in regie proprie (3,93 milioane RON).

 

Cresterea cheltuielilor de exploatare cu 20,9% se explica prin cresterea volumului de vanzari si a cifrei de afaceri. Nivelul cheltuielilor de exploatare include costul aferent apartamentelor vandute.

 

Dividende

Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit, astfel incat sa se respecte o relativa liniaritate a distributiilor de dividende din punct de vedere al datei platilor.

Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.

 


 

A.3 Factori de risc

 

Riscul de credit  – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive.

 

Riscul ratei dobanzii expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.

 

Riscul variatiilor de curs valutar Societatea nu are tranzactii semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

 

A.4 Elemente de perspectiva

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar,  scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.

B.       Indicatori economico-financiari

 

Indicator

30.09.2017

30.09.2018

Lichiditate curenta

1,23

1,19

Grad de indatorare

0.09

0,03

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

109

79

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

0,79

0,94

 

C.       Semnaturi

 

Presedintele

Consiliului                                                     Director General                                    Director Financiar

de Administratie

Albon Vasile                                                  Dascal Alexandru                                 Pacz Ildiko

 

 

Raportul trimestrial la 30.09.2018 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul  http://www.prodvinalco.ro/  sectiunea  „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin  e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.