vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Hotarari AGA O/18.02.2021

Data Publicare: 18.02.2021 16:05:52

Cod IRIS: E9C71

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                        Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092                                                Capital  social: 998.988 LEI     

Fax: 0249-422.451                                               EUID : ROONRCj28/62/1991

___________­________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

Nr. 109/18.02.2021

Catre,

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36

 

  • A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO

      Fax : 021-307.95.19

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 18.02.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax :  0249/422451

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:

A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti  – Piata AeRO, piata XRS1, simbol

de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

din data de 18.02.2021

 

HOTARAREA  NR. 1

 A  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 18.02.2021

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 18.02.2021, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 214.742 actiuni, reprezentand 52,2391% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale anului 2020, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, inclusiv provizionul in suma de 21.765 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor

cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.2. Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2020, in suma de 859.095 lei,  conform propunerii consiliului de administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei

- surse  proprii de finantare, 859.095 lei, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu urmatorii indicatori:

1)      Venituri totale             1.583.692 lei

2)      Cheltuieli totale              631.285 lei

3)      Profit brut                      952.407 lei

4)      Impozit profit/venit          17.522 lei

5)      Profit net de repartizat    934.885 lei

si Programul de investitii pentru efectuarea de investitii pe piata de capital in suma de 900.000 lei, pentru tranzactionare cu actiuni listate pe BVB care au preturi atractive, sunt stabile si lichide si au perspective de crestere, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.5. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie, format din: Vladutoaia Valentina, Cimen Laura-Mihaela si Popa Carmen, la data de 18.02.2021, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.6 Alege Consiliul de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 18.02.2021, in urmatoarea componenta:

  1. Vladutoaia Valentina, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.
  2. Chirita Mariana-Emilia, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.
  3. Beze Laviniu-Dumitru, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.7. Se aproba remuneratia lunara bruta cuvenita administratorilor in anul 2021, la suma de 1.350 lei/luna pentru exercitiul financiar 2021, incepand cu data adunarii generale si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si incheierea unei polite de asigurare profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.8. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de Societatea Alimentara S.A cu administratorii, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.9. Se aproba mandatarea reprezentantului S.I.F Oltenia in A.G.O.A. sa semneze in numele si pe seama Alimentara S.A. contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.10 Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.11 Se aproba data de 10.03.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.03.2021 ca ex-date, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

Art.12 Se aproba imputernicirea doamnei Nita Carmen-Ana, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,  pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391%, din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

 

 

 

HOTARAREA  NR. 2

 A  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 18.02.2021

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 18.02.2021, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 214.742 actiuni, reprezentand 52,2391% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii, a JPA Audit & Consultanta S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 3, B-dul Mircea Voda, nr. 35, Bl. M27, et.3, ap.9, inregistrata la ORC sub nr. J40/8639/2002,  CUI RO14863621, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2021 si mandateaza consiliul de administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta, cu un numar de 214.742 voturi “pentru” reprezentand 52,2391% din capitalul social cu drept de vot, valabil exprimate.

 

 

 

Presedinte A.G.O.A

ec. Vladutoaia Valentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.