vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Legi si regulamente

I. EMITENTII DE VALORI MOBILIARE

Directiva 2001/34/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si prin Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare.

Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a unei burse de valori si informatiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare

Directiva 2003/71/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si prin Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare.

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 este de directa aplicare in dreptul national (dispozitii preluate din acesta se regasesc in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si in Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare).

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar

Directiva 2007/14/CE a fost transpusa in dreptul national prin Regulamentul CNVM nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatiile referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Directiva 2004/25/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare si Ordonanta de urgenta nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare

Directiva 2007/36/CE a fost transpusa in dreptul national prin Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa

II. ABUZUL DE PIATA

Directiva 2003/6/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare.

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata)

Directiva 2003/124/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare si Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare.

Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind definitia si publicarea informatiilor confidentiale si definitia manipularilor pietei

Directiva 2003/125/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr. 15/2006 privind prezentarea recomandarilor pentru investitii in instrumente financiare.

Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 privind modalitatile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste prezentarea echitabila a recomandarilor de investitii si mentionarea conflictelor de interese

III. PIETE REGLEMENTATE SI FURNIZAREA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

Directiva 2004/39/CE a fost transpusa in dreptul national prin:
  • Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
  • Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valorile mobiliare
  • Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare
  • Ordonanta de urgenta nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
  • Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare
  • Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
Directiva 2004/39/CE nu se va mai aplica incepand cu data de 3 ianuarie 2017, la aceasta data urmand sa intre in vigoare Directiva 2014/65/UE.
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (Directiva 2004/39/CE (Directiva 2004/39/CE mai este cunoscuta si sub denumirea MiFID I)

Termenul de transpunere a Directivei 2014/65/UE este 3 iulie 2016, statele membre urmand sa aplice dispozitiile respective incepand cu data de 3 ianuarie 2017 (prin exceptie, unele dispozitii vor avea un termen de aplicare diferit).

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (Directiva 2014/65/CE mai este cunoscuta si sub denumirea MiFID 2 si reprezinta o actualizare a Directivei 2004/39/CE)

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2017 si este de directa aplicare in dreptul national.

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

IV. VANZAREA IN LIPSA

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 este de directa aplicare in dreptul national.

In dreptul national avem urmatoarele prevederi ce reglementeaza vanzarea in lipsa:
  • Regulamentul CNVM nr. 6/2012 pentru aplicarea articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
  • Regulamentul CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa
  • Dispunerea de masuri CNVM nr. 20/2012 privind corelarea normelor nationale cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 si reglementarile emise in aplicarea acestuia.
Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

V. DECONTAREA TRANZACTIILOR SI INFRASTRUCTURA POST-TRANZACTIONARE

Directiva 98/26/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu intrumente financiare.

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare

Regulamentul (UE) nr . 648/2012 este de directa aplicare in dreptul national.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) a emis Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii si Regulamentul ASF nr. 6/2013 emis in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.

Regulamentul (UE) nr . 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

VI. SCHEME DE COMPENSARE PENTRU INVESTITORI

Directiva 97/9/CE a fost transpusa in dreptul national prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor.

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului

VII. PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

Directiva 2005/60/CE a fost transpusa in dreptul national printr-o serie de reglementari, dintre care cea mai relevanta din punctul de vedere al operatiunilor desfasurate prin intermediul pietelor de capital este Regulamentul CNVM nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului