vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ARMATURA S.A. - ARM

Convocare AGAO 27.04.2021

Data Publicare: 12.03.2021 18:05:17

Cod IRIS: 18401

 

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 12.03.2021

S.C. "ARMATURA "S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19

Numarul de telefon: 004-0264-435367, 435391, fax: 004-0264-435368

Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de Inregistrare: RO 199001

 

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al Societatii ARMATURA S.A. (denumita in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 lei,

in conformitate cu prevederile Art.111 si a Art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata  si Decizia  nr. 1 a Consiliului de Administratie al Societatii din 12.03.2021

 

convoaca:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), pentru data de 27.04.2021, orele 16:00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021

1)                  Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.

2)                  Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020.

3)                  Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020

4)                  Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020;

5)               Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2020, in baza rapoartelor prezentate.

6)               Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor si a directorului executiv

7)                  Alegerea auditorului financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021, fiind propuse urmatoarele societati:

                     -   JP AUDITORS & ADVISORS SRL

                     -   G2 EXPERT SRL

                     -   INTEGRAL AUDIT

Ofertele transmise de aceste societati pot fi consultate pe site-ul Societatii www.armatura.ro

8) Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art.  86 din Legea 24/2017 si ale Art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA, iar ex-date 19.05.2021

9) Imputernicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, respectiv indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.

Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societatii www.armatura.ro.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 25.04.2021, orele 16:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului  dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris,  insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, acestea urmand a fi  transmise societatii, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform Art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de la data de 25.03.2021 si pana la data de 25.04.2021 ora 16:00.

 

Actionarii vor participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau generala, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 25.03.2021, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 25.04.2021 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.

Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta - redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute, incepand cu data de 25.03.2021, de la sediul Societatii si de pe site-ul societatii www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor,  formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 25.04.2021, ora 16:00. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Daca la data de 27.04.2021 nu se va putea tine Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2021, care vor avea loc la aceeasi adresa, la orele 16:00,  cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0264-435-365

Prezentul convocator inlocuieste convocatorul adunarii generale ordinare publicat in Monitorul Oficial nr. 1009/11.03.2021, in care, in mod eronat, s-a indicat data de referinta ca fiind 15.03.2021, in loc de 15.04.2021.

 

 

CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMATURA S.A.

 

prin PRESEDINTE – AKPER SARYYEV

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.