luni | 22 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AEROSTAR S.A. - ARS

Convocare AGAE 22.02.2024

Data Publicare: 15.12.2023 11:38:43

Cod IRIS: C13CA

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 15.12.2023

 

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii AEROSTAR S.A.

intrunit in data de 14 decembrie 2023

 

C O N V O A C A

pentru data de 22 februarie 2024, ora 13:00

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGEA)

 

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacau.

 

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor AEROSTAR SA, publicata pe site-ul www.aerostar.ro.

 

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25 ianuarie 2024 stabilita ca Data de referinta.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 23 februarie 2024, ora 13:00, cu mentinerea datei de referinta, a ordinii de zi si a locului de desfasurare.

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.      Alegerea secretariatului sedintei AGEA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

 

2.      Validarea Hotararii Consiliului de Administratie Nr. 5 din 14.12.2023, prin care ia act de retragerea din functia de Director General a domnului Grigore FILIP – Presedinte C.A., incepand cu data de 1 martie 2024.

 

3.      Imputernicirea unei persoane, in calitate de reprezentant al AGA, care sa editeze si semneze actul aditional la contractul de mandat al domnului Grigore FILIP – Presedinte C.A., ca urmare a retragerii din functia de Director General.

 

4.      Validarea Hotararii Consiliului de Administratie Nr. 6 din 14.12.2023, prin care il numeste pe domnul Alexandru FILIP in functia de Director General al AEROSTAR S.A., incepand cu data de 1 martie 2024, pana la data de 10 iulie 2024, precum si aprobarea modificarii, in consecinta, a Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A., dupa cum urmeaza:

a)      Art. 43 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 43.

Consiliul de administratie este format din 5(cinci) persoane fizice, avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2024, dupa cum urmeaza:

1. Grigore FILIP, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

2. Doru DAMASCHIN, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

3. Mihail – Nicolae TONCEA, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;

4. Liviu – Claudiu DOROS, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;

5. Daniel VIRNA, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie.

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.

b)      Art. 53 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 53.

Conducerea executiva a societatii AEROSTAR S.A. este asigurata de 2(doua) persoane fizice, avand functiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite si revocate de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu atributiile acestuia si al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2024, dupa cum urmeaza:

1.      Alexandru FILIP – Director General;

2.      Doru DAMASCHIN – Director Financiar.

Datele de identificare ale persoanelor care asigura conducerea executiva sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.

 

5.      Aprobarea actualizarii Art. 60 din Actul Constitutiv al AEROSTAR S.A., ca urmare a Hotararii Adunarii Generale nr. 10 din 16 iunie 2022 prin care se aproba numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar al societatii, si care va avea urmatoarea forma:

Art. 60

Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii AEROSTAR S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:

- AUDITEVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bacau, str. Vadul Bistritei, nr.29, sc. C, ap. 4,  avand cod unic de inregistrare 24600940 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J04/1836/2008.

 

6.      Mandatarea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)      a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii Generale, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)      a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

 

 

 

  1. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor

 

La Adunarea Generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 25 ianuarie 2024, conform prevederilor legale si Actului Constitutiv personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

 

  1. Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor

Incepand cu data de 18 decembrie 2023, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor (Convocatorul, formulare de Imputerniciri speciale, formulare de Buletin de vot prin corespondenta, documente si materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00 si 14:00.

 

  1. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 3 ianuarie 2024, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

 

  1. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 30 ianuarie 2024, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de 2 februarie 2024, ora 16:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

 

  1. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi insotita de o Declaratie pe propria raspundere, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

a)      imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)      imputernicirea generala este semnata de actionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 20 februarie 2024, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

 

  1. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa  si vota in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala. in cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 20 februarie 2024, orele 13:00.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.