vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COCOR SA Bucuresti - COCR

Convocare AGAO 22.04.2021

Data Publicare: 12.03.2021 18:05:17

Cod IRIS: 3334B

 

 

Catre:  BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 12.03.2021

 

 

Denumirea entitatii emitente: COCOR  S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro

Website: www.cocor.ro

Cod unic de inregistrare: RO 327763                                                           

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991

Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: COCR

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61

 

Evenimente semnificative de raportat

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. pentru data de 22/23.04.2021

 

Consiliul de Administratie al COCOR SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in data de 11.03.2021, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 22.04.2021 ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 08.04.2021 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2020 in valoare de 1.413.464 lei sa ramana nerepartizat.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar  din anul 2020

5. Premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2020

6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

8. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

Capitalul social al Cocor SA este format din 301691 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.03.2021.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.04.2021 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.04.2021 ora 16.00 la adresa office@cocor.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 22/23.04.2021”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 22/23.04.2021” sau

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 22/23.04.2021” sau

c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 22/23.04.2021”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  COCOR SA din data de 22/23.04.2021.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 22/23.04.2021”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 22.03.2021.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 9.30-15.00, sau prin email la adresa office@cocor.ro.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 23.04.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Popescu Management S.R.L. 

Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu

                                                 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.