joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Convocare AGAO 22/23.04.2021

Data Publicare: 18.03.2021 8:32:17

Cod IRIS: 1A05C

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18 martie 2021

Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocare AGOA

Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22.04.2021 la prima convocare, respectiv 23.04.2021 la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. cu sediul in localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 17.03.2021 ;

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorului financiar.

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net in valoare de 4.579.520 lei, astfel: 336.962 lei – la rezerva legala, 210.498,60 lei – alte rezerve si 4.032.059,40 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0070 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2020.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere Dobrin Mielu, Buzatu Danut Florin si Dragos Calin, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului - Mosoiu Narcisa Georgiana, Stanescu Constantin si Zaganeanu Sofia Elena, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie numiti in Adunarea Generala a Actionarilor in august 2020, pentru exercitiul financiar 2020.

8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.

9. Aprobarea remuneratiei fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin hotararea AGA nr. 4/11.08.2020.

10. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92^1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

11. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2021 si 2022.

12. Aprobarea modificarii modului de administrare a urmatoarelor active: Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, din administrare directa, in administrare indirecta (inchiriere).

13. Mandatarea conducerii societatii pentru inchirierea activelor Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, la un pret minim/camera/sezon de 1000 euro+ TVA.

14. Aprobarea datei de 19.08.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, a datei de 18.08.2021 ca ex–date si a datei de 31.08.2021 ca data a platii .

15. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse pana la data de 09.04.2021, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica, la adresa office@thrmareaneagra.ro. Oferta/Dosarul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: a) Date despre firma ( experienta in domeniu, prezentarea unui portofoliu de clienti relevanti, etc); b)Resursele umane ( prezentare nume partener cheie de audit, experienta relevanta a acestuia) ; c). Modalitatea de abordare a auditului ( intelegerea nevoilor si riscurilor afacerii, procesele interne ale auditorului menite sa asigure furnizarea de servicii de audit aliniate nevoilor specifice ale THR Marea Neagra S.A; d) Modalitatea de asigurare a calitatii procesului de audit si a cerintelor de independenta si evitare a conflictelor de interes; e) Propunerea financiara; f) Autorizatia emisa de organismal profesional atat pentru societatea de audit cat si pentru partenerul semnatar.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.04.2021, stabilita ca data de referinta.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagra S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 06.04.2021.

b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data de 06.04.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice -extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:‘’PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 22/23.04.2021’’.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 22.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 900 - 1300.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale ale Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarile Generale ale Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.03.2021. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2021 intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 21.04.2021, ora 11.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunararile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 22.03.2021, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 21.04.2021, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2021”

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 23.03.2021. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241.752.452, intre orele 09.30 – 13.00.

In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatea alternative a votului prin corespondenta.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de 23.04.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Presedinte al Consiliului de Administratie

dl Fratila Constantin Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.