Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Rezultate financiare preliminare 2020

Data Publicare: 26.02.2021 7:36:48

Cod IRIS: 2369C

A.COMUNICAT

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31.12.2020

Data raportului: 26.02.2021

Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

A.1.1.Rezultate financiare preliminare individuale la 31.12.2020

Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie

Rand

2020 (lei)

2019 (lei)

Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)

Activitati Continue

Venituri din cazare

1

11.861.320

30.471.444

38,93%

Venituri din alimentatie publica

2

5.973.277

14.399.840

41,49%

Venituri din chirii

3

3.485.443

1.616.195

215,66%

Alte venituri incluse in cifra de afaceri

4

1.781.745

2.176.117

81,88%

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

5

18.327.776

7.514.816

243,89%

Venituri din subventii de exploatare

6

90.603

0

-

Alte venituri

7

727.517

2.900.246

25,08%

Total venituri din exploatare

8

42.247.680

59.078.658

71,51%

Cheltuieli privind stocurile

9

4.945.167

8.836.367

55,96%

Cheltuieli privind utilitatile

10

1.837.344

3.074.883

59,75%

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

11

11.906.709

16.000.193

74,42%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

12

5.904.307

9.118.537

64,75%

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

13

4.728.556

2.265.609

208,71%

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

14

3.400.844

4.206.628

80,84%

Cheltuieli cu prestatiile externe

15

3.702.694

8.247.621

44,89%

Alte cheltuieli

16

(44.273)

294.874

(15,01)%

Total cheltuieli din exploatare

17

36.381.348

52.044.713

69,90%

Rezultatul activitatii de exploatare

18

5.866.332

7.033.946

83,40%

Venituri financiare

19

875.092

819.801

106,74%

Cheltuieli financiare

20

2.176

12.897

16,87%

Rezultatul Financiar Net

21

872.916

806.904

108,18%

Rezultatul Inainte de Impozitare

22

6.739.248

7.840.850

85,95%

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

23

1.781.755

898.096

198,39%

Cheltuiala cu impozitul specific

24

252.008

462.548

54,48%

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

25

125.965

951.078

13,24%

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

26

0

62.935

-

Rezultatul din Activitati Continue

27

4.579.520

5.592.062

81,89%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

28

4.579.520

5.592.062

81,89%

Situatia financiara anuala individuala preliminara a pozitiei financiare

La 31 Decembrie

Rand

2020 (lei)

2019 (lei)

Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)

Active

Active Imobilizate

Imobilizari corporale

Terenuri si amenajari la terenuri

1

60.839.652

58.938.194

103,23%

Constructii

2

104.648.181

100.007.273

104,64%

Instalatii tehnice si mijloace de transport

3

3.646.896

4.432.209

82,28%

Mobilier, aparatura birotica […]

4

5.450.917

6.530.899

83,46%

Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie

5

7.965.957

8.145.513

97,80%

Imobilizari necorporale

6

Concesiuni, brevete,proiecte

7

227.647

305.332

74,56%

Alte imobilizari necorporale

8

130.559

181.944

71,76%

Active aferente drepturilor de

utilizare a activelor luate in leasing

(IFRS16)

9

259.470

0

-

Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie

10

13.286

0

-

Creante imobilizate

11

468.339

462.004

101,37%

Investitii imobiliare si in curs de executie

12

25.513.673

29.274.302

87,15%

Active financiare

13

2.000

2.000

100,00%

Creante privind impozitul amanat

14

0

0

-

Total Active Imobilizate

15

209.166.577

208.279.668

100,43%

Active Curente

Stocuri

16

1.684.993

1.665.470

101,17%

Creante privind impozitul curent

17

109.746

0

-

Creante comerciale.

18

501.269

524.646

95,55%

Alte creante

19

3.685.085

2.886.925

127,65%

Cheltuieli inregistrate in avans

20

77.425

46.780

165,51%

Numerar si echivalente de numerar

21

20.578.222

31.437.052

65,46%

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

22

24.858.415

29.359.724

84,67%

Total Active Curente

23

51.495.155

65.920.598

78,12%

Total Active

24

260.661.732

274.200.266

95,06%

Capitaluri Proprii

Capital social

25

57.894.994

57.894.994

100,00%

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29

26

85.945.333

85.945.333

100,00%

Prime de capital

27

1.895.855

1.895.855

100,00%

Rezerve

28

20.926.925

28.942.320

72,31%

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

29

16.745.901

16.745.901

100,00%

Actiuni proprii

30

(298.475)

(13.896)

2.147,97%

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii

31

(1.488)

(79)

1.883,55%

Diferente din reevaluare

32

102.065.653

105.671.498

96,59%

Rezultatul exercitiului

33

4.579.520

5.592.062

81,89%

Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

34

61.420.101

57.814.256

106,24%

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

35

(102.691.275)

(102.691.275)

100,00%

Alte elemente de capitaluri proprii

36

(12.735.650)

(13.136.990)

96,94%

Total Capitaluri Proprii

37

235.747.394

244.659.979

96,36%

Datorii

Datorii pe Termen Lung

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.

38

300.653

161.559

186,09%

Provizioane.

39

707.852

641.672

110,31%

Datorii privind impozitul amanat.

40

13.151.453

13.371.749

98,35%

Total Datorii pe Termen Lung

41

14.159.958

14.174.980

99,89%

Datorii Curente

Imprumuturi pe termen scurt

42

1.273.484

0

-

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate

43

7.570.310

7.558.557

100,16%

Avansuri si garantii incasate de la clienti

44

1.683.028

7.397.021

22,75%

Venituri inregistrate in avans

45

(699)

0

-

Provizioane

46

228.257

409.730

55,71%

Total Datorii Curente

47

10.754.380

15.365.308

69,99%

Total Datorii

48

24.914.338

29.540.287

84,34%

Total Capitaluri Proprii si Datorii

49

260.661.732

274.200.266

95,06%

Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat la 31.12.2020

Rezultat la 31.12.2019

1

Indicatorul lichiditatii curente

active curente/ datorii curente

4,7883

4,2902

2

Indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat/ capital propriu x 100

0,13%

0,07%

3

Viteza de rotatie a debitelor clienti

soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile

24,57

37,54

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri / active imobilizate

0,1104

0,2336

A.1.2.Rezultate financiare preliminare consolidate la 31.12.2020

Grupul pentru care s-au intocmit situatiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. si filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.

Situatia financiara anuala consolidata preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie

Rand

2020 (lei)

2019 (lei)

Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)

Activitati Continue

Venituri din cazare

1

11.861.320

30.471.444

38,93%

Venituri din alimentatie publica

2

5.973.277

14.399.840

41,48%

Venituri din chirii

3

3.485.443

1.305.195

267,04%

Alte venituri incluse in cifra de afaceri

4

1.781.005

2.850.995

62,47%

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

5

18.327.776

7.514.816

243,89%

Venituri din subventii de exploatare

6

90.603

0

-

Alte venituri

7

727.517

2.836.809

25,65%

Total venituri din exploatare

8

42.246.940

59.379.099

71,15%

Cheltuieli privind stocurile

9

4.945.167

8.945.901

55,28%

Cheltuieli privind utilitatile

10

1.837.344

3.098.955

59,29%

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

11

11.979.821

17.502.661

68,45%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

12

6.280.684

9.609.824

65,36%

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

13

4.728.556

2.265.609

208,71%

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

14

3.402.125

4.225.644

80,51%

Cheltuieli cu prestatiile externe

15

3.710.663

6.751.655

54,96%

Alte cheltuieli

16

(39.595)

311.728

(12,70)%

Total cheltuieli din exploatare

17

36.844.764

52.711.977

69,90%

Rezultatul activitatii de exploatare

18

5.402.176

6.667.121

81,03%

Venituri financiare

19

875.094

819.939

106,73%

Cheltuieli financiare

20

2.176

12.897

16,87%

Rezultatul Financiar Net

21

872.918

807.042

108,16%

Rezultatul Inainte de Impozitare

22

6.275.094

7.474.163

83,96%

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

23

1.781.755

922.731

193,10%

Cheltuiala cu impozitul specific

24

252.008

462.548

54,48%

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

25

125.965

951.078

13,24%

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

26

0

62.935

-

Rezultatul din Activitati Continue

27

4.115.366

5.200.742

79,13%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

28

4.115.366

5.200.742

79,13%

Situatia financiara anuala consolidata preliminara a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

La 31 Decembrie

Rand

2020

(lei)

2019

(lei)

Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)

Active

Active Imobilizate

Imobilizari corporale

1

Terenuri si amenajari la terenuri

2

60.839.652

58.938.194

103,23%

Constructii

3

104.648.181

100.007.273

104,64%

Instalatii tehnice si mijloace de transport

4

5.059.003

6.213.922

81,41%

Mobilier, aparatura birotica […]

5

5.407.540

6.488.114

83,35%

Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie

6

7.965.957

8.145.513

97,80%

Imobilizari necorporale

Concesiuni, brevete,proiecte

7

227.647

311.509

73,08%

Alte imobilizari necorporale

8

130.559

181.944

71,76%

Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)

9

259.470

0

-

Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie

10

13.286

0

-

Creante comerciale si alte creante imobilizate

11

468.339

462.004

101,37%

Investitii imobiliare

12

25.513.673

29.274.302

87,15%

Total Active Imobilizate

13

210.533.306

210.022.775

100,24%

Active Curente

Stocuri

14

1.684.993

1.665.470

101,17%

Active financiare

15

0

0

-

Creante privind impozitul curent

16

147.278

0

-

Creante comerciale.

17

501.177

567.318

88,34%

Alte creante

18

3.687.676

2.932.574

125,75%

Cheltuieli inregistrate in avans

19

77.425

46.779

165,51%

Numerar si echivalente de numerar

20

20.710.046

31.718.771

65,296%

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

21

24.858.415

29.359.724

84,67%

Total Active Curente

22

51.667.009

66.290.637

77,94%

Total Active

23

262.200.316

276.313.412

94,89%

Capitaluri Proprii

Capital social

24

57.894.994

57.894.994

100,00%

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29

25

85.945.333

85.945.333

100,00%

Prime de capital

26

1.895.855

1.895.855

100,00%

Rezerve

27

24.914.052

32.929.447

74,66%

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

28

16.745.901

16.745.901

100,00%

Actiuni proprii

29

(298.475)

(13.896)

2147,92%

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuity sau anularea instrum.de capitaluri proprii

30

(1.488)

(79)

1,883,54%

Diferente din reevaluare

31

102.114.289

105.720.135