marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Convocare AGA E & O 26.02.2020

Data Publicare: 21.01.2021 18:05:02

Cod IRIS: FCA96

 

 

 

 

 

 

 

 

Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

           SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

           Fax: 021.659.60.51

           E-mail: eregistratura@asfromania.ro

 

           BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

           Fax: 021.312.47.22

           E-mail: ats@bvb.ro

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data  raportului:  21.01.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com,  e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO -  Categoria Standard,  simbol de piata FLAO

 

Eveniment important de raportat:

 

Convocarea Adunarii  Generale  Extraordinare si a Adunarii  Generale  Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.02.2021.

 

        Consiliul de Administratie al Societatii  FLAROS SA, (denumita in continuare  “Flaros” sau “Societatea”, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944 si capitalul subscris si varsat de 3.803.415 lei, intrunit in sedinta din data de 20 ianuarie 2021, convoaca, la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA care detine 1.233.390 actiuni reprezentand 81,071 % din capitalul social, in temeiul art. 119 alin 1 din Legea  nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art 92 (23) din Legea nr. 24/2017 si in temeiul dispozitiilor art. 111 din Legea 31/1990, si  in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 26 februarie 2021, ora 1000, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 26 februarie 2021, ora 1030,la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10 februarie 2021, considerata data de referinta.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare,se convoaca pentru a doua oara, adunarea generala extraordinara a actionarilor (“AGEA”) pentru data de 27 februarie 2021.ora 1000, si adunarea generala ordinara a actionarilor (“AGOA”) pentru data de 27 februarie 2021, la ora 1030, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

 

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Convocata la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

 

1.    Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

 

I.  Art. 7. Capitalul social

    Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.

    SIF Oltenia SA detine 1.173.062 actiuni, in valoare de 2.932.655 lei, reprezentand 77,10584% din capitalul social, iar restul de 22,89416%, respectiv 348.304 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 870.760 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

 

se modifica astfel:

 

    Art. 7. Capitalul social  

    Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.

    SIF Oltenia SA detine 1.233.390 actiuni, in valoare de 3.083.475 lei, reprezentand 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 348.304 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 719.940 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

 

 II. Art.13. Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege.

 

 se modifica si completeaza astfel:

 

    Art.13. Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege.

    Suplimentar atributiilor stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor.

 

 III.Art. 14 Organizare (alineatul 1): Societatea comerciala este administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie compus din trei-cinci membri. Numarul membrilor CA se va stabili de Adunarea Generala a Actionarilor. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

 

se modifica si completeaza astfel:

 

      Art.14. Organizare (alineatul1): Societatea comerciala este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

     Inainte de preluarea functiei, membrii Consiliului de Aministratie incheie un contract de administrare cu societatea, reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

 

2.    Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii,

cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

 

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Convocata la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

 

1.    Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

2.    Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

pentru perioada cuprina intre 01.01.2020-31.12.2020.

3.    Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA.

4.    Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani.

5.    Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de

Administratie in anul 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.

6.    Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate

cu administratorii FLAROS S.A.

7.    Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii FLAROS S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administartie.

 

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Convocata de Consiliul de Administratie in temeiul dispozitiilor art. 111 din legea 31/1990 R

 

8.    Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2020,

intocmite in conormitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

9.    Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, conform propunerii

Consiliului de Administratie, respectiv un dividend brut de 0,80 lei/actiune,

                  Aprobarea datei de 15.07.2021 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformittae cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de actionari din valoarea dividendului net.

10.  Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2021 a inregistrarii

contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar alanului 2017, existente in sold ca neplatite la sfarsitul zilei de 30.03.2021.

11.  Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare

anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si pubicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

12.  Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului

de Investitii pentru anul 2021.

13.  Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar si

imputernicirea consiliului de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.

14.  Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data de inregistrare si a datei de

29.06.2021 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nt..24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

15.  Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii,

cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actonarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

            Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:

(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii).In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

·         un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;

·         calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de ccustodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;

·         extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 5 februarie 2021, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.

Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis

si inregistrat la sediul societatii prin mijloace electronice, insotite de o semnatura electronic extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 16 februarie 2021,  ora 16,00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea Actionariat.

             Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functiile de administrator si auditor financiar se vor depune la sediul societatii pana la data de 10.02.2021 ora 16:00, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de actionari sau reprezentantii legali ai acestora., fiind insotite de CV-ul candidatului. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare.           

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari.

            Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participle la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de regsitrul cometului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal .Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vot fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

              Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

             Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

 Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin orice forma de curierat pana cel tarziu la data de 24.02.2018, ora 10,00

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 26.01.2021, de pe website-ul societatii www.flaros.com sau de la sediul societatii.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe websitul societatii www.flaros.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 26.01.2021 sau pot fi consultate la sediul societatii.

            Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon 021-3215720, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.         

 

Director General,

 

Ing. Liviu UNGUREANNU

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.