vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IPROEB SA Bistrita - IPRU

Convocare AGAO 20 aprilie 2021

Data Publicare: 18.03.2021 12:26:09

Cod IRIS: 4E709

RAPORT CURENT

 

 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 si Legii 24/2017

Data raportului : 18.03.2021

Denumirea entitatii emitente : SC IPROEB – SA Bistrita

Sediul social : Bistrita, Drumul Cetatii , nr.19, jud. Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon/fax : 0263 – 238164 / 0263 - 238021

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 566930

Numar de ordine in Registrul Comertului : J06/55/1991

Capital social subscris si varsat 14.271.639,30 lei

Codul LEI : 315700X8J7OFI1FR5R47

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – ATS-AeRO

 

 

Eveniment important de raportat :Convocare Adunarea Generala  Ordinare a Actionarilor.

 

Consiliul de Administratie al Societatii IPROEB – S.A. Bistrita, persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/55/1991, CUI 566930, intrunit la data de 17.03.2021 convoaca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 20.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19.

             Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1.       Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul financiar 2020.

2.     Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

3.   Prezentarea Rapoartelor de audit financiar extern si de audit intern pentru anul financiar 2020.    

4.   Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2020.

5.   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021. 

6.   Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2021.

7.   Aprobarea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie.   

8.   Aprobarea delegarii de atributii Consiliului de Administratie.

9.     Aprobarea casarii mijloacelor fixe si scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale (licente expirate).   

10.   Aprobarea datei de 11.05.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 10.05.2021 ca ex-date conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.

11.   Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie -Marin Mihai,cu posibilitatea de substitutie, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

       La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 07.04.2021 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 de la data publicarii convocarii in monitorul oficial, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea actionariat) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04. 2021

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro sectiunea actionariat) incepand cu data publicarii convocarii. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

       Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud, pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterea adunarilor generale.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB SA din Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr.19 jud.Bistrita-Nasaud, Biroul Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii www.iproeb.ro sectiunea actionariat incepand cu data de 19.03.2021.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21.04.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul aceleeasi adunari ramane aceeasi, respectiv 07.04.2021.    

Presedinte C.A.

 Marin Mihai

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.