marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MAMBRICOLAJ S.A. - MAM

Convocare AGA O & E 22.04.2021

Data Publicare: 19.03.2021 9:30:14

Cod IRIS: 99D9B

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            fax: 021- 659.60.51

 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare

            Fax: 021- 256.92.76

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

 

 

Data raportului:

19.03.2021

Denumirea emitentului:

MAMBRICOLAJ S.A.

Simbol

MAM

Sediul social:

Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2

Adresa de corespondenta (punct de lucru)

Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2

Nr. telefon/ fax:

0740 40 98 13

Cod unic inregistrare:

34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J40/599/2011

Capital social subscris si varsat:

169.300 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT – piata AeRO)

 

 

Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA si AGEA pentru data de 19.03.2021

 

Administratorul unic al MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii in legatura Decizia nr. 1 din data de 19.03.2021 a administratorului unic privind convocarea AG0A si AGEA pentru data de 22.04.2021, conform convocatorului redat mai jos:


 

CONVOCATOR

 

MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Administratorul unic,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al societatii,

 

CONVOACA

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22 aprilie 2021, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 23 aprilie 2021, ora 11:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22 aprilie 2021, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 23 aprilie 2021, ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire.

AGOA si AGEA se vor defasura la Hotel Marshal Garden in Calea Dorobantilor, nr. 50B, Sector 1, Bucuresti

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2021 stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar al anului 2020, pe baza Raportului administratorului unic si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.

3.      Aprobare a distribuirii profitului conform propunerii administratorului unic, respectiv:

 

Profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2020 – 3.605.157,91 lei, din care:

Rezerve legale – 8.265 lei

Alte rezerve – 0 lei  

Capitalizare si utilizare pentru acordarea de actiuni gratuite catre actionari, printr-o operatiune de majorare de capital social – 677.200 lei.

Profit nerepartizat 2.544.260,91 lei.

 

4.      Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

5.      Aprobarea politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.      Aprobarea remuneratiei nete a administratorului pe toata durata mandatului la cuantumul maxim prevazut in politica de remunerare mentionata la pct. 5 de mai sus.

7.      Aprobarea datei de 14 mai 2021 ca data de inregistrare (13 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.      Mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Sub conditia aprobarii de catre AGOA a pct. 3 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 22.04.2021 privind propunerea de repartizare a profitului, aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 677.200 lei, de la 169.300 lei pana la 846.500 lei, prin capitalizarea sumei de 677.200 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 6.772.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 4 actiuni gratuite la 1 actiune detinuta. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 38,62125 lei. De exemplu, in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 19,31 lei.

Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

2.      Sub conditia aprobarii pct. 1 de mai sus, aprobarea imputernicirii administratorului unic, dl. Cristian Gavan, de a modifica prin decizie si de a semna Actul constitutiv in vederea actualizarii prevederilor acestuia cu noul capital social.

3.      Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea de la pct. 1 si 2 de mai sus) - propunere 25.08.2021 si data ex-date: - propunere 24.08.2021, propunere - data a platii actiunilor noi: 26.08.2021; propunere - data a platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior: 10.09.2021.

4.      Aprobarea majorarii capitalului social, pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale societatii, prin realizarea de noi aporturi in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA, in urmatoarele conditii:

a.        Numarul de actiuni nou emise va fi de 677.200 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce se va calcula de administratorul unic dupa urmatoarea propunere de formula:

prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1 

Propunere factor de ajustare: 1,3

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

b.      Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

c.       Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

d.      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

e.       Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 2,5  drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

f.        Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus. Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

g.       Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.

5.      Sub conditia aprobarii pct. 4 de mai sus, aprobarea imputernicirii administratorului unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

a.       contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

b.      perioada de subscriere si modalitatile de plata;

c.       detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

d.      stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

e.       modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;

f.        adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social.

6.      Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea prevazuta la pct. 4 si 5 de mai sus) - propunere 14.05.2021 si data ex-date: - propunere 13.05.2021, propunere - data platii pentru drepturile de preferinta: 17.05.2021.

7.      Mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

La data convocarii Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor, capitalul social al societatii este de 169.300 lei divizat in 1.693.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, in fiecare zi lucratoare, sau pe pagina de internet a acesteia https://webshop.mam-bricolaj.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, Actul constitutiv in vigoare, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 20.04.2021 ora 09:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica exstinsa la adresa  de e-mail: investitor@mam-bricolaj.ro

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, pana la data de 05.04.2021 ora 18.00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021” sau PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021”.

In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala de reprezentare, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021” sau „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021”..

Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, pentru a fi inregistrat la Societate cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021” sau „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Recomandari privind participarea la lucrarile AGA in contextul epidemiei COVID 19 si mentinerii starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei

In conditiile evolutiei recente a raspandirii COVID-19, avand in vedere restrictionarile impuse de prelungirea starii de alerta dar si solicitarile Autoritatii de Supraveghere Financiara privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea prevenirii / limitarii raspandirii COVID-19, Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii si transmiterea oricaror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice.

In masura in care situatia epidemiologica va evolua negativ, iar daca din motive obiective, independente de vointa societatii, generate de masurile adoptate de autoritatile statului ce au ca scop prevenirea raspandirii virusului Covid-19, nu este posibila asigurarea participarii prin prezenta fizica a actionarilor la lucrarile AGA, aceasta se va desfasura prin utilizarea votului prin corespondenta si a votului electronic (dupa caz).  In aceasta situatie urmeaza sa informam in legatura cu acest aspect actionarii printr-un raport curent publicat pe site-ul societatii, operatorului de sistem si transmis la ASF.

Cu titlu de recomandare, actionarii care doresc, totusi, sa participe prin prezenta fizica, direct sau prin imputernicit, la Adunarea Generala a Actionarilor sunt invitati sa anunte participarea pana cel tarziu la data de 15.04.2021, la adresa de email investitor@mam-bricolaj.ro, pentru a putea permite societatii organizarea desfasurarii AGA in conditii de siguranta si protectie pentru participanti. Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica orice restrictie in vigoare, la data desfasurarii AGA, privind numarul de participanti sau conditiile de participare la evenimente desfasurate in spatii inchise. In aceste conditii, Societatea nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru riscul privind expunerea participantilor la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care acestia si-l asuma in totalitate.

Societatea va urmari indeaproape evolutia situatiei epidemiologice actuale, informand actionarii / investitorii in legatura cu orice informatie relevanta privind desfasurarea si participarea la lucrarile AGA.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. 0740 40 98 13 sau la adresa de email investitor@mam-bricolaj.ro.

 

Administrator unic,

Cristian GAVAN

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.