marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MAMBRICOLAJ S.A. - MAM

Hotarari AGA E 16.03.2021

Data Publicare: 16.03.2021 11:41:00

Cod IRIS: 165BE

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            fax: 021- 659.60.51

 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare

            Fax: 021- 256.92.76

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

 

 

Data raportului:

16.03.2021

Denumirea emitentului:

MAMBRICOLAJ S.A.

Simbol

MAM

Sediul social:

Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2

Adresa de corespondenta (punct de lucru)

Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2

Nr. telefon/ fax:

0740 40 98 13

Cod unic inregistrare:

34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J40/599/2011

Capital social subscris si varsat:

169.300 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT – piata AeRO)

 

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii din data de 16.03.2021

 

Administratorul unic al MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii in legatura cu rezultatele Adunariii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 16.03.2021. Regasiti in continuare hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii din data de 16.03.2021.


 

Hotararea nr. 1 / 16.03.2021

a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor

a MAMBRICOLAJ S.A.

 

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Administratorul unic,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 16 martie 2021, ora 09:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 1.292.680 actiuni, respectiv 1.292.680 drepturi de vot, echivalentul a 76,35% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 04 martie 2021 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE

 

1.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati actualizarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

a.       eliminarea preambului referitor la actionarii Societatii;

b.      modificarea art. 1.1. si art. 1.3., astfel:

„1.1. Denumirea societatii este „MAMBRICOLAJ" S.A.  (denumita  in  cele  ce  urmeaza „Societatea”).”

”1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente folosite in comert (cu exceptia celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de catre Societate, trebuie sa mentioneze denumirea Societatii, urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris si varsat, precum si numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.”;

c.       modificarea art. 3.3. si art. 3.4., astfel:

„3.3. Sediul social poate fi mutat la orice alta adresa prin decizie a administratorului societatii, cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege.

3.4. Societatea poate infiinta sau desfiinta, in tara sau strainatate, filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante ori alte unitati fara personalitate juridica prin decizie a administratorului, in conditiile impuse de lege si de prezentul act constitutiv.”;

d.      reformularea art. 4.1. in sensul urmator:

„4.1. Durata de functionare a Societatii este nelimitata.”;

e.       modificarea art. 5.3. in sensul ca expresia „Adunarii Generale a Actionarilor” se inlocuieste cu expresia „organului statutar abitilitat”;

f.        introducerea unui nou articol, respectiv. Art. 5.4. cu urmatorul continut:

„5.4. Extinderea, restrangerea ori modificarea in tot sau in parte a domeniului si a activitatilor secundare ale Societatii poate avea loc prin decizie a administratorului unic, cu indeplinirea conditiilor de forma prevazute de lege.”;

g.       renumerotarea „Art. 7. Capitalul social” care devine „Art. 6. Capitalul social”, reformularea art. 6.2. si art. 6.3., introducerea art. 6.4. si art. 6.5., acestea avand urmatorul continut:

„6.2. Structura capitalului social este evidentiata, la Depozitarul Central S.A., care opereaza registrul actionarilor, in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central.

6.3. Actiunile sunt nominative, ordinare si dematerializate. Acestea au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.

6.4. Prin hotararea adunarii generale extraordinare a Societatii se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot si se pot converti actiunile ordinare si cele preferentiale dintr-o categorie in alta.

6.5. Societatea va putea emite obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazuta de lege. Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale Societatii, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.”;

h.      renumerotarea „Art. 8. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni” care devine „Art. 7. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni”;

i.         renumerotarea „Art. 9. Majorarea si reducerea capitalului social” care devine „Art. 8. Majorarea si reducerea capitalului social”, introducerea a trei noi articole, respectiv art. 8.7., art. 8.8. si art. 8.9. cu urmatorul continut:

„8.7. Dreptul de preferinta al actionarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile de cvorum si majoritate impuse de lege, respectiv de catre administratorul unic in cazul capitalului autorizat prevazut la art. 8.8. de mai jos.

8.8. Pentru o perioada de trei ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar si/sau in natura, fara a depasi jumatate din capitalul social subscris existent in prezent, indiferent de numarul de operatiuni necesare atingerii acestui prag.

8.9. Pentru scopul prevazut la art. 8.8. de mai sus, administratorul unic poate decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege. a administratorului unic (in cazul capitalului autorizat), in conditiile de cvorum si majoritate impuse de lege.”

si renumerotarea articolelor urmatoare pana la art. 8.13, mentinand continutul existent;

j.          renumerotarea „Art. 10. Transferul actiunilor” care devine „Art. 9. Transferul actiunilor” si rescrierea art. 9.1. si art. 9.3, dupa cum urmeaza:

„9.1. Actionarii au dreptul de a transfera in mod liber actiunile. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital

9.3. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face in conformitate cu prevederile Legii Societatilor si  cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania. Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor  de catre Depozitarul Central S.A., conform reglementarilor pietei de capital.  Garantia se inscrie, de asemenea, in Registrul National de Publicitate Mobiliara.”;

k.       renumerotarea „Art. 11. Adunarea generala a actionarilor” care devine „Art. 10. Adunarea generala a actionarilor” si rescrierea art. 10.4. literele:

„(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de aAdministratorul uUnic si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul

(g) sa hotarasca ipotecarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii, sub rezerva art. 11.15 lit. w) de mai jos.”,

precum si rescrierea 10. 5. Si 10.6. cu urmatorul continut:

„10.5. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societatii;

(b) mutarea sediului Societatii;

(c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

(d) majorarea capitalului socialal Societatii;

(e) reducerea capitalului social al Societatii sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

(f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

(g) dizolvarea anticipata a Societatii;

(h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

(i) emisiunea de obligatiuni;

(j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

(k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform legii sau prezentului act constitutiv.

10.6. Administratorul unic poate fi delegat si autorizat sa decida majorarea capitalului social al Societatii, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social, adminstratorul unic este delegat si autorizat, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”;

l.         renumerotarea „Art. 12. Administrarea si reprezentarea societatii”, care devine „Art. 11. Administrarea si reprezentarea societatii” si rescrierea articolelor componente, acestea avand urmatorul continut:

„11.1.   Actionarii convin ca administrarea societatii sa fie efectuata de un administrator ales de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru o durata de 4 ani.

11.2. Administratorul unic poate fi revocat sau inlocuit de adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii si poate fi persoana fizica, cetatean roman sau strain, sau persoana juridica, de nationalitate romana sau straina, precum poate fi actionar sau persoana din afara Societatii.

11.3. Cand postul de administrator unic devine vacant, adunarea generala ordinara a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

11.4. Administratorul unic poate numi si revoca directorul general al societatii, stabilindu-i atributiile si remuneratia conform politicii de remunerare aprobate de adunarea generala a actionarilor.

11.5. Daca administratorul unic vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara, urmand a exercita mandatul pana la data adunarii in care se va alege noul administrator unic.

11.6. In caz de absenta temporara sau definitiva a administratorului unic, numirea provizorie a unui administrator se face de catre auditorul financiar, care va convoca adunarea generala ordinara de urgenta pentru numirea definitiva a unui nou administrator pe perioada ramasa din mandatul predecesorului sau.

11.7 Prin absenta temporara se intelege lipsa nemotivata a acestuia pentru o perioada de minim 30 de zile. Prin absenta definitiva se intelege imposibilitatea acestuia de a isi mai desfasura activitatea (ex: deces, punere sub interdictie, executarea unei condamnari).

11.48 Administratorul are plenitudine de competenta in a administra si gestiona Societatea, aducand la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor prezentului act constitutiv si a prevederilor legale in vigoare.

11.9. Administratorul va fi asigurat pentru raspundere profesionala.

11.10. Administratorul poate delega o parte din puterile ce ii sunt conferite prin lege si prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajati ai societatii sau terte persoane, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.11. Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:

a)         realizarea varsamintelor efectuate de actionari, pana la admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii;

b)         existenta reala a dividendelor platite;

c)         existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d)         indeplinirea exacta a hotararilor adunarii generale a actionarilor;

e)         stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv al societatii le impun.

11.12. In baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, administratorul poate fi numit pentru un nou mandat, dupa expirarea perioadei anterioare.

11.13. Numirea administratorului, conditiile de salarizare si drepturile acestuia se stabilesc prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.

11.14. Adunarea  generala  ordinara a  actionarilor  va  retrage  numirea  si  mandatul  administratorului si va numi cu mandat un nou administrator cand:

a)         administratorul numit isi prezinta in scris demisia, care se accepta cu un preaviz de minimum 30 de zile;

b)         administratorul numit nu-si mai poate indeplini mandatul din motive medicale, psihice sau de concediu medical mai mare de noua luni consecutive sau datorita privarii juridice de libertate;

c)         administratorul se pensioneaza;

d)         adunarea generala ordinara hotaraste astfel.

11.15. Administratorul are, in principal, urmatoarele atributii:

a)         mutarea sediului societatii;

b)         extinderea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celui principal;

c)         infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante ori alte unitati fara personalitate juridica, in tara sau strainatate;

d)         stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

e)         stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

f)         numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

g)         supravegherea activitatii directorilor;

h)        pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

i)          introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

j)          elaboreaza raportul administratorului si situatiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, la incheierea exercitiului economico-financiar;

k)         elaboreaza si supune spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;

l)          estabileste indatoririle si responsabilitatile personalului executiv al Societatii pe departamente;

m)       aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri , inclusiv de mijloace fixe, potrivit competentei acordate;

n)        rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;

o)         stabileste persoanele care au dreptul sa angajeze Societatea prin semnatura in banca;

p)         supune spre aprobarea adunarii generale a actionarilor toate problemele aflate in competenta acesteia;

q)         adopta orice alte decizii cu privire la activitatea obisnuita a Societatii;

r)         decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe pe Piata de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.

s)         decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea/inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/imprumut, accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare, in conditiile comerciale negociate, sau a unor imprumuturi de la actionari, in baza unor contracte de imprumut fara dobanda, sume care vor fi restituite catre acestia atunci cand restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societatii.

t)         decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile de orice natura acordate de Societate.

u)        decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane.

v)         decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la scrierea, contractarea si implementarea de proiecte de finantare a dezvoltarii Societatii prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finantare nationale sau externe, incluzand daca este cazul hotararea alocarii sumelor necesare pentru asigurarea cofinantarii cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte,

w)        incheierea actelor juridice, in numele si pe seama Societatii, incheierea actelor juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri (inclusiv unitati, agentia, reprezentanta sau punctul de lucru) aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 10.14 de mai sus.;

11.16. Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate conform lit. s), t) si u) administratorul poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii actelor juridice mentionate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a administratorului si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa.

11.17. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre administratorul unic, avand puteri de reprezentare si angajare a Societatii. In ceea ce priveste obtinerea sau acordarea de credite, aceste hotarari se iau de catre administratorul unic indiferent de valoarea acestor operatiuni.

11.18. Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresa. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare al societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice, institutii sau autoritati ale statului.  Cu toate acestea, Administratorul unic pastreaza atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii acesteia.

11.19. Atributiile delegate directorilor de catre administratorului unic sunt cele specificate in contractele incheiate intre acestia si Societate si in decizii ale administratorului unic. Directorii vor avea drepturile si obligatiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract, prin regulamentul de organizare si functionare si/sau prin fisa postului.

11.20. Administratorul unic isi va exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun proprietar. Administratorul unic nu isi incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii cu privire la administrarea Societatii, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul acesteia, pe baza unor informatii adecvate.

11.21. Administratorul unic isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Administratorul unic poate exercita si functia de director general, caz in care nu sunt aplicabile dispozitiile art. 11.5 referitoare la remuneratie.”

m.    renumerotarea „Art. 13. Anul fiscal si bilantul anual”, care devine „Art. 12. Anul fiscal si bilantul anual”;

n.      renumerotarea „Art. 14. Personalul societatii”, care devine „Art. 13. Personalul societatii”;

o.      renumerotarea „Art. 15. Amortizarea mijloacelor fixe”, care devine „Art. 14. Amortizarea mijloacelor fixe”;

p.      renumerotarea „Art. 16. Participarea la profit si pierderi”, care devine „Art. 15. Participarea la profit si pierderi”;

q.      renumerotarea „Art. 17. Auditul financiar”, care devine „Art. 16. Auditul financiar”;

r.       renumerotarea „Art. 18. Dizolvarea societatii”, care devine „Art. 17. Dizolvarea societatii”;

s.       renumerotarea „Art. 19. Lichidarea societatii”, care devine „Art. 18. Lichidarea societatii” si inserarea unui nou articol, respectiv art. 18.4. cu urmatorul continut:

„18.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, autorizate in conditiile legii. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

si renumerotarea articolelor urmatoare pana la art. 18.13, mentinand continutul existent.

t.        renumerotarea „Art. 20. Litigii”, care devine „Art. 19. Litigii”;

u.      renumerotarea „Art. 21. Dispozitii finale”, care devine „Art. 20. Dispozitii finale” si rescrierea art. 20.1 cu urmatorul continut:

„20.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati si alte prevederi legale in vigoare.”.

2.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati imputernicirea dl. Cristian Gavan, Administrator unic, sa semneze Actul constitutiv actualizat, sa numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare care va fi adoptata, precum si inregistrarii acesteia la Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

3.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati si confirma achizitia imobilului situat in mun. Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 299-301, Sector 6 compus din teren in suprafata de 3396,57 mp identificat cu numarul cadastral 214457 (nr. cadastral vechi 3826/1) si constructia C1 cu o suprafata la sol de 1317,78 mp identificata cu numarul cadastral 214457-C1 (nr. CF vechi 83610) si a imobilului situat in mun. Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 299-301, Sector 6 compus din teren in suprafata de 19,36 mp identificat cu numarul cadastral 214458 (nr. cadastral vechi 3826/2) si constructia C1 cu o suprafata la sol de 9,17 mp inscrisa in Cartea funciara sub nr. 214458 (nr. CF vechi 83611) contra sumei de 1.350.000 euro, astfel cum a fost perfectat prin contracul de vanzare autentificat sub nr. 1816 din data de 28.10.2020 la SPN Radulescu Veronica si Nica Sanda.

4.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati si confirma cesiunea de parti sociale ale GEOMAM PAL GRUP SRL prin achizitia integrala a acestora de catre MAMBRICOLAJ SA contra sumei de 824.500 lei, astfel cum a fost perfectat prin contractul de cesiune din data de 24.09.2020.

5.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) ca fiind 08.04.2021 si ex-date ca fiind 07.04.2021.

6.      Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

 

Administrator unic,

Cristian GAVAN

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.