miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA - NCHI

Convocare AGAO 29-30.04.2018 (situatii financiare pentru 2017)

Data Publicare: 28.03.2018 13:44:42

Cod IRIS: 49EE2

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 28.03.2018

Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264532015 / 532176

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015

C.U.I. 34312520

Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.

 

Eveniment important de raportat:

 

Consiliul de Administratie al societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, prin Hotararea din data de 28.03.2018 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 29.04.2018, respectiv 30.04.2018 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2018, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu ordinea de zi:

 

1.      Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

3.      Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2017, precum si aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2017.

4.      Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2017.

5.      Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

6.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2018.

7.      Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2018 ca ex date.

8.      Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.

9.      Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 26.04.2018, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.ro - Sectiunea Companie/Adunari Generale, incepand cu data de 29.03.2018.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarile generale si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 26.04.2018. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

 

Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 29.03.2018.

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

Pitic Mihai Dan

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.