miercuri | 29 mai, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Numire Administrator provizoriu si Convocare AGA O & E 30.01.2020

Data Publicare: 19.12.2019 18:01:57

Cod IRIS: FA16D

Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 19.12.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind numirea unui administrator provizoriu si Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 30.01.2020/31.01.2020

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in data de 19.12.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 14958/16.12.2019, numirea domnului Chirica Minodor Teodor ca administrator provizoriu, cu o durata a mandatului pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 1372 din Legea nr. 31/1990, avand in vedere experienta si expertiza profesionala, conform CV-ului anexat prezentului raport curent.

 In cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30.01.2020 incepand cu ora 10:00 pentru AGOA, respectiv ora 11 :00 pentru AGEA, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru sedinta AGOA/AGEA din data de 30.01.2020, a doua convocare a Sedintei AGOA/AGEA va avea loc in data de 31.01.2020 la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

Punctele 2,3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.01.2020 sunt in conformitate cu recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrata cu nr. 14959/16.12.2019.

 Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport.

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 23.12.2019, ora 18:00.

 

Cosmin Ghita

Director General

 

 CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.015.138.510 lei,

 

Avand in vedere

 

 

  • Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

·         Prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale.

 

Convoaca

 

I.       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 30.01.2020, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 

II.     Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 30.01.2020, ora 11:00 (ora Romaniei), va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 

 Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 13.01.2020 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

 Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.      Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

4.      Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni. (vot secret)

5.      Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noul membru al Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorul

6.      Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 11.331,00 lei, egala cu cea a administratorilor in functie, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

7.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

3.      Informare privind aprobarea contractarii unor facilitati de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara fara constituire de depozite colaterale.

4.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 31.01.2020, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA, avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. A doua convocare a Sedintei AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a)   In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

-       certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

 

-       calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

d)   Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 07.01.2020, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.01.2020”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 07.01.2020, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.01.2020

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de  10.01.2020

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

 Incepand cu data de 23.12.2019 ora 18.00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 28.01.2020, ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2020”.

 Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 28.01.2020, ora 16.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2020”.

 Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)      In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)      In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)                 Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

 

(ii)               Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de

S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

 Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 23.12.2019 ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de 30.01.2020.

 Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

a)    pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

 

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

 

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

-          institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

-          instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

-          imputernicirea speciala este semnata de actionar.

 

Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cuforma acestor documente.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 28.01.2020 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2020”.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 28.01.2020, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2020”.

 

 Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale. 

 Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 28.01.2020, ora 16:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)   este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

 

b)   este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;

 

c)   este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)  este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

 

 

a)  dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

b)    pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa

 

permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

c)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

 

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

ii)      calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii  calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

(iii)   copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

 

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

 

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 

Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 23.12.2019, ora 18:00 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 23.12.2019, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

 

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

 

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 28.01.2020 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.01.2020” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 28.01.2020, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.01.2020”.

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora

mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

 

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 10.01.2020. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/saubuletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

Conform art. 92, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

 

Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

 

Conform art. 187 alin (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii SNN pot face in scris propuneri de candidatii pentru posturile de administratori provizorii in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data de 07.01.2020.

Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori provizorii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membri provizorii ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi completata de actionari pana la data de 07.01.2020.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administratori provizorii care vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10.01.2020 la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE

 

 

 

 ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

 

 

Se modifica art. 5 alin (4)  al Actului Constitutiv al SNN in sensul introducerii urmatoarelor noi coduri CAEN:

 

1.      0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere

2.      0710 - Extractia minereurilor feroase

3.      0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase

4.      0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

5.      0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

6.      0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor natural

7.      0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

8.      2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

9.      2391 - Fabricarea de produse abrazive

10.  2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

11.  2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

12.  3812 - Colectarea deseurilor periculoase

13.  4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

14.  4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

15.  4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare

16.  4690 - Comert cu ridicata nespecializat

17.  4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

18.  8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Astfel, art. 5, alin. (4) al Actului Constitutiv al SNN va avea urmatorul continut:

 

Capitolul 2 - Scopul si obiectul de activitate

 

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 5. (1) Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

(2) Domeniul principal de activitate: cod CAEN 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice

(3) Activitatea principala a societatii: cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

(4) In secundar, societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:

Cod CAEN – 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;

Cod CAEN – 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere;

Cod CAEN – 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;

Cod CAEN – 0710 Extractia minereurilor feroase;

Cod CAEN – 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu;

Cod CAEN – 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase;

Cod CAEN –0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

Cod CAEN – 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului;

Cod CAEN – 0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor natural;

Cod CAEN – 0899 Alte activitati extractive n.c.a.;

Cod CAEN – 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;

Cod CAEN – 1071 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;

Cod CAEN – 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor

conservate de patiserie;

Cod CAEN – 1085 Fabricarea de mancaruri preparate;

Cod CAEN – 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

Cod CAEN – 1610 Taierea si rindeluirea lemnului;

Cod CAEN – 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri;

Cod CAEN – 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;

Cod CAEN – 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

Cod CAEN – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din

alte materiale vegetale impletite;

Cod CAEN – 1723 Fabricarea articolelor de papetarie;

Cod CAEN – 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

Cod CAEN – 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

Cod CAEN – 1814 Legatorie si servicii conexe;

Cod CAEN – 1820 Reproducerea inregistrarilor;

Cod CAEN – 2011 Fabricarea gazelor industriale;

Cod CAEN – 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza;

Cod CAEN – 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice;

Cod CAEN – 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;

Cod CAEN – 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

Cod CAEN – 2391 Fabricarea de produse abrasive;

Cod CAEN – 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

Cod CAEN – 2433 Productia de profile obtinute la rece;

Cod CAEN – 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari;

Cod CAEN – 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor

metalice;

Cod CAEN – 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;

Cod CAEN – 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare;

Cod CAEN – 2561 Tratarea si acoperirea metalelor;

Cod CAEN – 2562 Operatiuni de mecanica generala;

Cod CAEN – 2571 Fabricarea produselor de taiat;

Cod CAEN – 2592 Fabricarea ambalajelor din metale usoare;

Cod CAEN – 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

Cod CAEN – 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si

saibe;

Cod CAEN – 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

Cod CAEN – 2812 Fabricarea de motoare hidraulice;

Cod CAEN – 2813 Fabricarea de pompe si compresoare;

Cod CAEN – 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice

de transmisie;

Cod CAEN – 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

Cod CAEN – 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;

Cod CAEN – 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

Cod CAEN – 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

Cod CAEN – 3312 Repararea masinilor;

Cod CAEN – 3319 Repararea altor echipamente;

Cod CAEN – 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

Cod CAEN – 3513 Distributia si comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice;

Cod CAEN – 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat;

Cod CAEN – 3600 Captarea, tratarea si distributia apei;

Cod CAEN – 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate;

Cod CAEN – 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN – 3812 Colectarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN – 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN – 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN – 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor;

Cod CAEN – 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN – 3900 Activitati si servicii de decontaminare;

Cod CAEN – 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;

Cod CAEN – 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

Cod CAEN – 4211 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;

Cod CAEN – 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;

Cod CAEN – 4213 Constructia de poduri si tuneluri;

Cod CAEN – 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

Cod CAEN – 4291 Constructii hidrotehnice;

Cod CAEN – 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

Cod CAEN – 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;

Cod CAEN – 4312 Lucrari de pregatire a terenului;

Cod CAEN – 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;

Cod CAEN – 4321 Lucrari de instalatii electrice;

Cod CAEN – 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

Cod CAEN – 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

Cod CAEN – 4331 Lucrari de ipsoserie;

Cod CAEN – 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;

Cod CAEN – 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

Cod CAEN – 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri;

Cod CAEN – 4339 Alte lucrari de finisare;

Cod CAEN – 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

Cod CAEN – 4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a.;

Cod CAEN – 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

Cod CAEN – 4519 Comert cu alte autovehicule;

Cod CAEN – 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;

Cod CAEN – 4662 Comert cu ridicata al masinilor unelte;

Cod CAEN – 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

Cod CAEN – 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

Cod CAEN – 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

Cod CAEN – 4690 Comert cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN – 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine

specializate;

Cod CAEN – 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

Cod CAEN – 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;

Cod CAEN – 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata;

Cod CAEN – 4931 Transporturi urbane, subterane si metropolitan de calatori;

Cod CAEN – 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

Cod CAEN – 4941 Transporturi rutiere de marfuri;

Cod CAEN – 4942 Servicii de mutare;

Cod CAEN – 5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare;

Cod CAEN – 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;

Cod CAEN – 5210 Depozitari;

Cod CAEN – 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;

Cod CAEN – 5224 Manipulari;

Cod CAEN – 5320 Alte activitati de curier;

Cod CAEN – 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

Cod CAEN – 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

Cod CAEN – 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

Cod CAEN – 5590 Alte servicii de cazare;

Cod CAEN – 5610 Restaurante;

Cod CAEN – 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evidente si alte servicii de alimentatie;

Cod CAEN – 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

Cod CAEN – 5811 Activitati de editare a cartilor;

Cod CAEN – 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similar;

Cod CAEN – 5813 Activitati de editare a ziarelor;

Cod CAEN – 5814 Editarea revistelor si periodicelor;

Cod CAEN – 5819 Alte activitati de editare;

Cod CAEN – 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator;

Cod CAEN – 5829 Activitati de editare a altor produse software;

Cod CAEN – 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;

Cod CAEN – 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio;

Cod CAEN – 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune;

Cod CAEN – 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu;

Cod CAEN – 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);

Cod CAEN – 6130 – Activitati de telecomunicatii prin satelit;

Cod CAEN – 6190 Alte activitati de telecomunicatii;

Cod CAEN – 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

Cod CAEN – 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

Cod CAEN – 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

Cod CAEN – 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

Cod CAEN – 6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web si activitati conexe;

Cod CAEN – 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

Cod CAEN – 6420 Activitati ale holdingurilor;

Cod CAEN – 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

Cod CAEN – 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Cod CAEN – 6832 Administrarea imobilelor pe baza de commision sau contract

Cod CAEN – 7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

Cod CAEN – 7021 Activitati de consultant in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

Cod CAEN – 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura;

Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

Cod CAEN – 7120 Activitati de testari si analize tehnice;

Cod CAEN – 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

Cod CAEN – 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

Cod CAEN – 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;

Cod CAEN – 7311 Activitati ale agentilor de publicitate;

Cod CAEN – 7312 Servicii de reprezentare media;

Cod CAEN – 7320 Activitati de studiere si de sondare a opiniei publice;

Cod CAEN – 7410 Activitati de design specializat;

Cod CAEN – 7420 Activitati fotografice;

Cod CAEN – 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);

Cod CAEN – 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

Cod CAEN – 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

Cod CAEN – 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule retiere grele

Cod CAEN – 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;

Cod CAEN – 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

n.c.a.;

Cod CAEN – 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

Cod CAEN – 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca;

Cod CAEN – 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului;

Cod CAEN – 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca;

Cod CAEN – 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;

Cod CAEN – 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

Cod CAEN – 8110 Activitati de servicii suport combinate;

Cod CAEN – 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor;

Cod CAEN – 8122 Activitati specializate de curatenie

Cod CAEN – 8129 Alte activitati de curatenie;

Cod CAEN – 8211 Activitati combinate de secretariat;

Cod CAEN – 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati

specializate de secretariat;

Cod CAEN – 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

Cod CAEN – 8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a

creditului;

Cod CAEN – 8292 Activitati de ambalare;

Cod CAEN – 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

Cod CAEN – 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora;

Cod CAEN – 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;

Cod CAEN – 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;

Cod CAEN – 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte

plastice, etc);

Cod CAEN – 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;

Cod CAEN – 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;

Cod CAEN – 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana;

Cod CAEN – 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

Cod CAEN – 9319 Alte activitati sportive;

Cod CAEN – 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;

Cod CAEN – 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;

Cod CAEN – 9412 Activitati ale organizatiilor profesionale;

Cod CAEN – 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

Cod CAEN – 9601 Spalarea, curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana”

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.