vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 16.08.2018 8:29:34

Cod IRIS: 1E80F

SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulament CNVM nr.1/2006

pentru exercitiul financiar 01.01.2018-30.06.2018

 SOCIETATEA EMITENTA                : SOCEP SA

SEDIUL SOCIAL                               : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34

TELEFON/FAX                                  : 0241/693856; 0241/693759

COD UNIC INREGISTRARE            : RO 1870767

NR.ORDINE in REG.COM.               : J 13/643/1991

PIATA DE TRANZACTIONARE      : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP

CAPITAL SOCIAL                            : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative

                                                             dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune

           I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

    

PREZENTAREA GENERALA

             a) ACTIVITATEA DE BAZA consta in efectuarea de servicii portuare, respectiv: incarcari, descarcari, depozitari, expedieri marfuri generale si containere si a altor operatiuni conexe transporturilor navale.

            Aceste servicii sunt definite ca "manipulari" si au cod CAEN "5224".

 

            b) DATA INFIINTARII SOCIETATII este 01.02.1991 in baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta intreprindere de exploatare portuara a Ministerului Transporturilor.

            In urma divizarii au rezultat mai multe societati comerciale cu capital social integral de stat printre care si SOCEP SA.

            In anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare in masa (cupoane atribuite gratuit cetatenilor romani) si 40% prin cumpararea actiunilor de la stat de catre Asociatia Salariatilor.

            In prezent Asociatia s-a desfiintat, actiunile fiind distribuite nominal membrilor asociatiei.

             c) FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZARI: In anul 2012, SOCEP S.A. a infiintat ca actionar unic, societatea cu raspundere limitata SOCEFIN S.R.L. Constanta, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activitati ale holdingurilor si cu un capital social in suma de 30.000.000 lei.

           I.2. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:

                                                                                                        

 

INDICATORI

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

I.         ACTIVE TOTALE

lei

174.316.690

179.964.044

1.1.

Active imobilizate

124.905.489

128.722.690

1.2.

Stocuri

779.635

2.013.875

1.3.

Creante

14.124.064

12.942.618

1.4.

Casa si conturi banci

10.480.438

20.916.678

1.5.

Cheltuieli in avans

356.513

404.960

1.6.

Investitii pe termen scurt

23.670.551

14.963.223

II.        PASIVE TOTALE

lei

174.316.690

179.964.044

2.1.

Capitaluri proprii

135.833.069

144.844.937

2.2.

Datorii totale

38.001.220

34.601.215

2.3.

Venituri in avans

25.722

31.535

2.4.

Provizioane

456.679

486.357

b) Contul de profit si pierderi                              

 

INDICATORI

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

I.

CIFRA DE AFACERI

lei

32.783.247

36.929.607

II.

VENITURI TOTALE

34.453.012

38.866.128

III.

CHELTUIELI TOTALE

31.722.937

31.408.090

IV.

PROFIT BRUT

2.730.075

7.458.038

Dintre activele cu pondere de cel putin 20% din total active fac parte constructiile (21,36%) si instalatii, utilaje (29,09%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (35,37%) si cheltuiala cu prestatiile externe (20,36%).

La finele semestrului I  2018 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 486.357 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                                 =480.573 lei

- Alte provizioane                                                                 =    5.784 lei.

 

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 480.573 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii, conform Contract Colectiv de Munca la nivel de societate.

c) Fluxuri de trezorerie

                                                                                                                                  

 

Semestrul I 2018

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE                                                            = lei =

Incasari de la clienti

37.010.804

Plati catre furnizori si angajati

(27.722.638)

Dobanzi platite

0

TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)

(2.150.556)

Impozit pe profit platit

(758.192)

Alte incasari

319.225

Alte plati

(557.826)

I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

6.140.818

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale

(1.742)

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

(1.465.866)

Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital

0

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

720.176

Dobanzi incasate

78.916

Dividende incasate

100.158

II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

(568.359)

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

Plati aferente imprumuturilor pe termen lung

(3.081.621)

Incasari din imprumuturi pe termen lung

0

Dobanda aferenta imprumuturi pe termen lung

(369.001)

Dividende platite

(4.137.105)

III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

7.587.727

IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)

(2.015.269)

V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB

212.727

VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR

37.682.443

VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2018

35.879.901

 d)   Indicatori economico-financiari 

INDICATORI

MODUL DE CALCUL

REZULTATE

30.06.2017

30.06.2018

1.

Lichiditatea curenta

Active curente/Datorii curente

4,53

4,52

2.

Grad indatorare

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital propriu

 

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital angajat

 

20,30

 

 

 

16,87

 

16,43

 

 

 

14,11

3.

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti

------------------------ x 180

Cifra de afaceri

 

 

82,16

 

53,96

4.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra afaceri/Active imobilizate

0,26

0,29

           I.3. ANALIZA ACTIVITATII

I.3.1.   In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 16%, respectiv 253 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

                                                                                             

 

GRUPE MARFURI

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

I.         TRAFIC PORTUAR TOTAL

mii to

1.566

1819

1.1.

Marfuri generale

mii to

942

744

1.2.

Marfuri containerizate

mii to

421

539

1.3.

Bauxita

mii to

203

536

II.        NUMAR CONTAINERE

buc.

38.887

42.154

III.      TEU-ri CONTAINERE

TEU

69.587

72.272

Din  structura  pe grupe de marfuri rezulta o revenire a bauxitei, realizandu-se un trafic de 536 mii tone, o crestere semificativa de 164% fata de primul semestru al anului 2017.

Marfurile containerizate au inregistrat o crestere semnificativa de 28 % fata de 2017, respectiv 539 mii tone.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

 

GRUPE SERVICII

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

I.         TOTAL CIFRA DE AFACERI

lei

32.783.247

36.929.607

1.1.

Manipulari

30.539.814

32.445.878

1.2.

Depozitari

2.064.428

4.111.240

1.3.

Alte servicii

179.005

372.489

 

Cifra de afaceri in primul semestru fata de anul precedent, a inregistrat o crestere de 12,6%. Ponderea in total cifra de afaceri a ramas aproximativ constanta, respectiv manipularile inregistreaza o cota de      88%, iar depozitarile o cota de 11% in total cifra de afaceri.

 

I.3.2. Pana la 30.06.2018 au fost puse in functiune investitii in valoare totala de 625.423 lei.

 

Principalele investitii puse in functiune in primul semestru au fost:

®    Grinda cu carlig 50T                                            65.603 lei

®    Transportator cu banda mobila                            163.983 lei

®    2 autoturisme FORD                                           120.407 lei

®    Statie distributie carburanti                                  141.082 lei

®    Nacela autoridicatoare                                         69.873 lei

®    Imprimante XEROX                                           51.122 lei

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, situatia cheltuielilor de capital se prezinta astfel:

 

GRUPE IMOBILIZARI

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

I.         TOTAL CHELTUIELI

lei

45.975.945

1.778.774

1.1.

Necorporale

-

1.464

1.2.

Constructii

6.578.975

-

1.3.

Mijloace transport

39.314.008

639.292

1.4.

Alte active

82.962

5.322

1.5

Retratare –Investitii imobiliare

 

-

1.134.160

 In urmatorii doi ani urmeaza realizarea unei investitii importante (siloz de cereale), investitie ce presupune un efect financiar deosebit.In 2015 s-a demarat proiectul PACECO care prevedea achizitionarea unui pod de tip Postpanamax 22 randuri, 2 RTG-uri si un program TOS.Proiectul PACECO a fost finalizat la finele anului 2017.

I.3.3.   Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.

           

            I.4. CONDUCEREA SOCEP  S.A.

            In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrata in sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere si un Directorat care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege.

 

Pana la data de 11.06.2018 Consiliul de Supraveghere a fost format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere au fost:

DUSU NICULAE     -           Presedinte, varsta 62 ani, economist, vechime in functii de conducere peste 25  ani detine 14.590.858 actiuni SOCEP;

DUSU ION               -           Vicepresedinte, varsta 60 ani, inginer, vechime in functii de conducere peste 25 ani,detine 1.382.853 actiuni SOCEP;

SAMARA STERE    -           Membru, varsta 65 ani, economist, vechime in functii de conducere peste 25 ani, detine 36.114.550 actiuni SOCEP;

CARAPITI DUMITRU        - membru, varsta 52 ani, jurist, vechime in functii de conducere peste 15 ani, nu detine actiuni SOCEP;

STANCIU ION                     -membru, varsta 56 ani, economist, vechime in functii de conducere peste 10 ani, nu detine actiuni SOCEP.

Incepand din data 11.06.2018 in urma hotararii AGOA/26.04.2018,componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea:

 

DUSU NICULAE     -           Presedinte, varsta 62 ani, economist, vechime in functii de conducere peste 25 ani,detine 14.590.858 actiuni SOCEP;

DUSU ION               -           Vicepresedinte, varsta 60 ani, inginer, vechime in functii de conducere peste 25 ani, detine1.382.853 actiuni SOCEP;

SAMARA STERE    -           Vicepresedinte, varsta 65 ani, economist, vechime  functii de conducere peste 25 ani, detine 36.114.550 actiuni SOCEP.

 

Directoratul este format din 4 membri.

La  30.06.2018 componenta Directoratului SOCEP SA este urmatoarea:

Dorinel Cazacu - Director General si Presedinte al Directoratului;

Ramona Pavlicu – Membru in Directorat

Lucian Teodorescu - Membru in Directorat

Gabriel Codet  - Membru in Directorat

 

Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Dl. Dorinel Cazacu indeplineste functia de presedinte al Directoratului. Directorii isi desfasoara activitatea in baza contractelor de mandat incheiate conform prevederilor legale si nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

 

I.5. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

In perioada de referinta nu s-au inregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligatiilor financiare fata de creditori sau salariati.

Fata de 30.06.2017, situatia principalilor actionari semnificativi sau grupe de actionari la 30.06.2018 se prezinta dupa cum urmeaza:

ACTIONARI (GRUPE)

U.M.

30.06.2017

30.06.2018

1.

GRUPUL DD SA CONSTANTA

%

32,3737

32,3737

2.

CELCO SA

%

24,6427

24,6427

3.

SAMARA STERE

%

10,5160

10,5160

4.

PERSOANE FIZICE

%

21,6677

25,8833

5.

PERSOANE JURIDICE

%

10,7999

6,5843

TOTAL

%

100,0000

100,0000

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.