duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA - TBK

Convocare AGA O & E_ 06 decembrie 2018

Data Publicare: 01.11.2018 19:14:15

Cod IRIS: 4C9A0

 

                                                                                                  Nr. de inreg.  3518 / 01.11.2018

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului

01 Noiembrie 2018

Denumirea emitentului

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Sediul social

Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud

Numarul  de Telefon/Fax

0263-235900/ 0263-235910

Codul unic de inregistrare la ORC

19044296

Nr. de ordine in  registrul  comertului

J06/674/2006

Capital subscris si varsat

500.000 lei

Piata reglementata

Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

 

I.                   Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)       Alte evenimente : CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAODINARA A ACTIONARILOR  SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.,  PENTRU  DATA DE  06/07 DECEMBRIE  2018.

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                             Presedinte al  Consiliului de Administratie

         

CONVOCATOR

                                              ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

-          Ordinara si Extraordinara –

       06 decembrie  2018

In conformitate cu prevederile  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Consiliul de Administratie al Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana, avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, cu sediul in Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud, 420011,  inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006 , CUI 19044296, autorizata  in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006,     intrunit in sedinta din data de 01.11.2018, convoaca:

Adunarea Generala  a Actionarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 06.12.2018, la sediul Societatii din  Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 ,  jud. Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Ordinara respectiv, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara la care, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 26.11.2018.

I.                       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1.      Revocarea din functie a auditorului intern Soc. AMNIS AUDITEVAL SRL, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a notificarii  intentiei acestuia de denuntare unilaterala a contractului de audit, inainte de incetarea mandatului.

2.      Aprobarea numirii auditorului intern;

3.      Aprobarea  duratei de valabilitate a contractului de audit intern;

4.      Mandatarea d-lui Niculae Dan, in calitate de Dir. general  sa negocieze si  sa semneze Contractul de audit intern , in numele si pe seama Societatii;

5.      Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este data de 24.12.2018 .

6.      Aprobarea datei de 21.12.2018  ca „ex-date”, conform art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7.      Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

8.      Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii  dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile privind depunerea  Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

           

II.                    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1.      Aprobarea achizitionarii unui imobil (cladire de birouri + 600 mp teren), situat in mun. Bistrita,  Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud, avand destinatia sediu social;

 

2.      Aprobarea contractarii unei linii de finantare  pentru investitii, de la Banca Comerciala Romana S.A., sub forma unui credit ipotecar, pe durata a 84 luni , in suma de 1.400.000 lei RON, reprezentand 82,200% din valoarea totala a investitiei de 1.703.455 lei RON, in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1  ;

 

3.      Aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru garantarea creditului , astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica , dupa cum urmeaza :

a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Societatii ;

b. Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile care fac obiectul achizitiei  :

teren in suprafata de 500 mp, situat in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita;

● teren in suprafata de 100 mp situat in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 8452, inscris in CF nr.61938 Bistrita;

●cladire in suprafata de 1000 mp , situata in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884-c1, inscrisa in CF nr.56884 Bistrita.

      4. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Dir. general precum si a d-nei Login Camelia Mariana avand calitatea de Dir. Departament financiar-contabil , in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri :

a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in  numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. : contractul de vanzare-cumparare imobil, contratul de credit respectiv orice acte aditionale ulterioare la acesta din urma , contractele de garantie imobiliara/mobiliara , precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii , aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit , contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare , cereri care ar putea fi utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu vanzatorul imobilului si Banca Comerciala Romana S.A.;

b. sa  indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de vanzare-cumparare/credit/acte aditionale la contractul de credit /contracte de garantie precum si orice alte instrumente care sunt accesorii, sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

 

5.      Aprobarea  mutarii sediului social din Bistrita, str. Zorilor nr.5 jud. Bistrita-Nasaud in: Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud ;

 

6.      Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

 

-Art.2. alin. 2.1. - “  2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este

 persoana juridica romana, organizata sub forma unei societati pe actiuni,  administrata in

 sistem unitar.” - se modifica si va avea urmatorul continut :

 

-Art.2. alin. 2.1. - “  Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoana juridica romana, organizata sub forma unei societati pe actiuni de tip deschis, administrata in sistem unitar.”

 

- Art.4. – „Sediul Societatii „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este in

 Municipiul Bistrita, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrita-Nasaud.” - se modifica si va avea

 urmatorul continut :

 

-Art.4. – „Sediul Societatii „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este in Municipiul Bistrita, Calea Moldovei , nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud.”

 

7.      Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .

 

8.      Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este data de 24.12.2018 .

 

9.      Aprobarea datei de 21.12.2018  ca „ex-date”, conform art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

10.  Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.

 

11.  Mandatarea  Directorului  General  dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale .

Incepand cu data de 02.11.2018  si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria                < Relatia cu investitorii > , Sectiunea < AGA > , varianta in limbile romana/engleza ,  a urmatoarelor documente: Convocatoarele; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarari propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate  Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale  a Actionarilor. 

 

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA,  prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea,  in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social ( Bistrita, str. Zorilor nr.5, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 04.12.2018, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa  investor@transilvaniabroker.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceeasi  data si ora.

 Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala,  unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

 

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Procura speciala de reprezentare in AGA,  data de un actionar,  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila, fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str. Zorilor nr.5, judetul Bistrita-Nasaud,  420011 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 04.12.2018 ora 10:00,  mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018 ”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro  mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018  ”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor,  pana cel tarziu la data de 17.11.2018 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Zorilor, nr. 5, pana la data de 17.11.2018 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora,  la adresa  investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 04.12.2018, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

 Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  din Bistrita , str. Zorilor nr.5 , jud. Bistrita-Nasaud, 420011,  respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic  „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea  Adunare Generala a Actionarilor  pentru data de 07.12.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.