vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA - TBK

Hotarari AGA O & E, 06 Decembrie 2018

Data Publicare: 06.12.2018 16:16:01

Cod IRIS: B788A

Nr. de inregistrare 3731  / 06.12.2018

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

 

 

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului

06.12.2018

Denumirea emitentului

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Sediul social

Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud

Numarul  de Telefon/Fax

0263-235900/ 0263-235910

Codul unic de inregistrare la ORC

19044296

Nr. de ordine in  registrul  comertului

J06/674/2006

Capital subscris si varsat

500.000 lei

Piata reglementata

Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

 

I.                   Evenimente importante de raportat

a)       Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)       Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)        Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)       Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)        Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 06.12.2018, cu incepere de la ora 10.00 ,  respectiv ora 10.30 , la sediul Societatii,  au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii , care au fost legal si statutar constituite, la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.7/06.12.2018  si  Hotararea AGEA nr.8 /06.12.2018 , adoptate cu aceasta ocazie .

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                              Presedinte al  Consiliului de Administratie

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                                          HOTARAREA NR.7

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.,

Bistrita

                                                                                                                                           din data de 06 Decembrie  2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (Societatea), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de  06 decembrie  2018 , ora 10.00,  la sediul social din  Bistrita, str. Zorilor  nr. 5    jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de  76,4189 din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de  1.910.473 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

 

                                                                                                                                                         H O T A R A R E

                                                                                                                    asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

1.       Aproba revocarea din functie a auditorului intern Soc. AMNIS AUDITEVAL SRL, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a notificarii  intentiei acestuia de denuntare unilaterala a contractului de audit, inainte de incetarea mandatului.

                     Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

2.       Aproba , incepand cu data de 01.01.2019 , numirea auditorului intern  Udrescu Iulian- Cabinet de audit  avand sediul profesional in loc. Corunca nr.424, jud. Mures , CIF 26655160 , autorizat de catre CAFR prin Autorizatia nr. 1257/2001 .

Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

3.        Aproba durata contractului de audit intern, respectiv 01.01.2019- 25.07.2022.

 

 Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

4.       Aproba Mandatarea d-lui Niculae Dan, in calitate de Dir. general  sa negocieze si  sa semneze Contractul de audit intern , in numele si pe seama Societatii;

 

      Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

5.       Aproba data de 24.12.2018 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

      Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

6.       Aproba data de 21.12.2018   ca „ex-date”,  conform art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

                Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

7.       Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

                Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

8.       Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii  dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile privind depunerea  Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

 

               Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere

 

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  06 decembrie 2018, in 5(cinci) exemplare originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN

 

 

                                                                                                                                                                 HOTARAREA NR.8

A ADUNARII GENERALE  EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.,

 Bistrita

                                                                                                                                                 din data de 06 decembrie  2018

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 06 decembrie  2018 , ora 10.30,  la sediul social din  Bistrita, str. Zorilor , nr. 5    jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 76,4189% din totalul de  2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de 1.910.473 voturi valabil exprimate , urmatoarea :

 

                H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

1.       Aproba achizitionarea a 2 imobile (cladire de birouri + 600 mp teren), avand destinatia  sediu social:

 a.   teren intravilan in suprafata de 500 mp, avand numarul cadastral 56884 si constructia edificata pe acesta, constand in cladire in regim de inaltime P+2E+M,  avand numarul cadastral 56884-C1, situat in Mun. Bistrita, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, inscris in Cartea Funciara nr. 56884 (CF vechi 14516, numar cadastral vechi 8267)

si

                  b. imobil compus din teren in suprafata de 100 mp, avand numarul cadastral 8452 inscris  in Cartea Funciara nr. 61938 (CF vechi 14516) a Municipiului Bistrita, situat in Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud.

       Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

2.       Aproba contractarea unei linii de finantare  pentru investitii, de la Banca Comerciala Romana S.A., sub forma unui credit ipotecar, pe durata a 84 luni , in suma de 1.400.000 lei RON, in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1.

     Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

3.       Aproba constituirea garantiilor necesare pentru garantarea creditului , astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica, dupa cum urmeaza :

                a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Societatii;

                b. Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile care fac obiectul achizitiei :

teren in suprafata de 500 mp, situat in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita;

● teren in suprafata de 100 mp situat in Bistrita, Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, nr. cadastral 8452, inscris in CF nr.61938 Bistrita;

●cladire in suprafata construita la sol de 279 mp, cladire in regim de inaltime P+2E+M, situata in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884-C1, inscrisa in CF nr.56884 Bistrita.

Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

4.       Aproba mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Director general, in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri :

a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in  numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.: contractul de vanzare-cumparare imobil, contratul de credit respectiv orice acte aditionale ulterioare la acesta din urma, contractele de garantie imobiliara/mobiliara, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare , cereri care ar putea fi utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu vanzatorul imobilului si Banca Comerciala Romana S.A.;

b. sa  indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de vanzare-cumparare/credit/acte aditionale la contractul de credit /contracte de garantie precum si orice alte instrumente care sunt accesorii, sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul.

c. sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila

Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

5.       Aproba  mutarea sediului social din Bistrita, str. Zorilor nr.5 jud. Bistrita-Nasaud in : Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud .

  Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

6.       Aprobara modificarea Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

 

-          Art.2. alin. 2.1. - “  2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este  persoana juridica romana, organizata sub forma unei societati pe actiuni,  administrata in  sistem unitar.” - se modifica si va avea urmatorul continut :

                        -Art.2. alin. 2.1. - “  Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoana juridica romana, organizata sub forma unei societati pe actiuni de tip deschis, administrata in sistem unitar.”

-  Art.4. – „Sediul Societatii „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este in  Municipiul Bistrita, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrita-Nasaud.” - se modifica si va avea urmatorul continut :

 

     -Art.4. – „Sediul Societatii „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este in Municipiul Bistrita, Calea Moldovei , nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud.

 

  Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

7.       Aprobara actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .

     Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

8.       Aproba data de 24.12.2018 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

     Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

9.       Aproba data de 21.12.2018  ca „ex-date”, conform art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

10.    Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat/actualizat.

                        Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

11.    Aproba mandatarea  Directorului  General  dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Structura votului :  100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere

 

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  06 decembrie 2018, in 6(sase) exemplare originale din care 3(trei) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.