vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - TGN

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Data Publicare: 18.12.2018 13:22:18

Cod IRIS: 88EF7

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Data raportului:  18.12.2018

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice incheiate cu societati in care Statul Roman isi exercita controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro:

Datele Contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre SNTGN Transgaz SA si SNGN ROMGAZ SA

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 176L/2018 pentru luna decembrie 2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare in SNT

Valoarea contractului

6.791.758,88 lei – Valoarea estimata a actului juridic cu TVA (lei)

Creante reciproce

-

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 14

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui in favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului retelei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.

(3) UR este exceptat de la obligatia de a constitui garantia financiara de plata in favoarea OTS daca:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agentiile de rating agreate de OTS sau cel putin la acelasi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derularii prezentului contract;

b) plateste in avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) In situatia in care, pe durata prezentului contract, se schimba fie nivelul de rating acordat UR, fie agentia agreata de OTS, UR este obligat sa notifice OTS in termen de 3 zile lucratoare de la producerea modificarii si sa faca dovada indeplinirii obligatiilor privind garantiile cuprinse in prezentul Capitol in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii.

ART. 15

(1) Garantia financiara de plata este prezentata de catre UR sub forma de:

a) scrisoare de garantie bancara in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei (conform modelului prevazut in anexa nr. 4); si/sau

b) cont garantat (depozit colateral) in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei; si/sau

c) cont escrow in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei.

(2) OTS accepta scrisoare de garantie bancara eliberata de catre o banca care are rating emis de una dintre agentiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel putin la nivel de „investment grade“. Echivalenta dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agentii este publicata pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) In situatia in care UR face dovada bonitatii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, in anumite cazuri justificate, constituirea unei garantii financiare de plata in conformitate cu prevederile art. 15 sau plata in avans a obligatiilor de plata care decurg din relatia comerciala cu UR. Cerintele pentru o garantie sau plata in avans se vor solicita si explica UR in forma scrisa.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situatia in care UR este in intarziere de plata pentru o suma de cel putin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligatiilor de plata partiale, dupa ce a fost primita de la OTS o notificare in acest sens.

ART. 17

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

 (3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

(8) UR poate renunta la optiunea privind plata in avans, conditionat de constituirea unei garantii financiare de plata in conditiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

ART. 20

(1) Garantia de plata emisa conform art. 17 alin. (1) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) In cazul in care nivelul garantiei financiare de plata:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat sa suplimenteze nivelul garantiei financiare in mod corespunzator;

b) se situeaza cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat sa restituie UR diferenta dintre nivelul efectiv al garantiei si cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garantiei de plata se face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care s-a inregistrat diminuarea/majorarea fata de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei prevazute in prezentul articol in limita prejudiciului creat daca UR nu isi indeplineste integral sau partial obligatiile contractuale sau le indeplineste cu intarziere.

(5) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, OTS are obligatia de a notifica UR, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS, in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) In situatia executarii garantiei partial sau total, UR are obligatia de a reconstitui garantia in termen de 5 zile de la executare.

Penalitati:

ART. 23
(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul neindeplinirii obligatiei de plata;

c) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare in care suma aferenta dezechilibrelor UR depaseste valoarea garantiilor pentru echilibrare.

(2) In cazul in care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza in mod corespunzator.

ART. 24

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacitatii rezervate si neutilizate, procedandu-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului obligatoriu de capacitate si aceea a incetarii contractului.

ART. 25

(1) UR este indrituit sa solicite si sa primeasca o suma determinata in functie de tariful pentru neasigurarea capacitatii rezervate, in conformitate cu prevederile Codului retelei, in cazul in care OTS nu mentine la dispozitia UR intreaga capacitate de transport rezervata de acesta.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul inregistrat, UR are dreptul sa solicite si sa primeasca suplimentar daune-interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situatia in care OTS nu isi indeplineste obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract.

Termene si modalitati de plata

ART. 6

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata.

(2) OTS va plati UR contravaloarea capacitatii de transport neasigurata, stabilita in baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul in care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervata.

(3) Utilizatorul retelei va plati operatorului de transport si de sistem, suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul retelei.

(4) Tarifele mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare „facturi lunare“), dupa caz:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta;

b) o factura aferenta contravalorii tarifului de depasire a capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 99 din Codul retelei, si/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz;

c) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata in conformitate cu prevederile art. 51 din Codul retelei, rezultata in urma nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare in SNT.

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (5) se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (6) se realizeaza pana la data de incepere a prestarii serviciului de transport in baza facturii de avans emise in acest sens.

Parti contractante

incheiat intre SNTGN Transgaz SA si SNGN ROMGAZ SA

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 178L/2018 pentru luna decembrie 2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Valoarea contractului

2.337.060,45 lei – Valoarea estimata a actului juridic cu TVA (lei)

Creante reciproce

-

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 14

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui in favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului retelei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.

(3) UR este exceptat de la obligatia de a constitui garantia financiara de plata in favoarea OTS daca:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agentiile de rating agreate de OTS sau cel putin la acelasi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derularii prezentului contract;

b) plateste in avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) In situatia in care, pe durata prezentului contract, se schimba fie nivelul de rating acordat UR, fie agentia agreata de OTS, UR este obligat sa notifice OTS in termen de 3 zile lucratoare de la producerea modificarii si sa faca dovada indeplinirii obligatiilor privind garantiile cuprinse in prezentul Capitol in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii.

ART. 15

(1) Garantia financiara de plata este prezentata de catre UR sub forma de:

a) scrisoare de garantie bancara in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei (conform modelului prevazut in anexa nr. 4); si/sau

b) cont garantat (depozit colateral) in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei; si/sau

c) cont escrow in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei.

(2) OTS accepta scrisoare de garantie bancara eliberata de catre o banca care are rating emis de una dintre agentiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel putin la nivel de „investment grade“. Echivalenta dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agentii este publicata pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) In situatia in care UR face dovada bonitatii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, in anumite cazuri justificate, constituirea unei garantii financiare de plata in conformitate cu prevederile art. 15 sau plata in avans a obligatiilor de plata care decurg din relatia comerciala cu UR. Cerintele pentru o garantie sau plata in avans se vor solicita si explica UR in forma scrisa.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situatia in care UR este in intarziere de plata pentru o suma de cel putin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligatiilor de plata partiale, dupa ce a fost primita de la OTS o notificare in acest sens.

ART. 17

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

(8) UR poate renunta la optiunea privind plata in avans, conditionat de constituirea unei garantii financiare de plata in conditiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

ART. 20

(1) Garantia de plata emisa conform art. 17 alin. (1) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) In cazul in care nivelul garantiei financiare de plata:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat sa suplimenteze nivelul garantiei financiare in mod corespunzator;

b) se situeaza cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat sa restituie UR diferenta dintre nivelul efectiv al garantiei si cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garantiei de plata se face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care s-a inregistrat diminuarea/majorarea fata de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei prevazute in prezentul articol in limita prejudiciului creat daca UR nu isi indeplineste integral sau partial obligatiile contractuale sau le indeplineste cu intarziere.

(5) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, OTS are obligatia de a notifica UR, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS, in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) In situatia executarii garantiei partial sau total, UR are obligatia de a reconstitui garantia in termen de 5 zile de la executare.

Penalitati:

ART. 23

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul neindeplinirii obligatiei de plata;

c) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare in care suma aferenta dezechilibrelor UR depaseste valoarea garantiilor pentru echilibrare.

(2) In cazul in care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza in mod corespunzator.

ART. 24

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacitatii rezervate si neutilizate, procedandu-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului obligatoriu de capacitate si aceea a incetarii contractului.

ART. 25

(1) UR este indrituit sa solicite si sa primeasca o suma determinata in functie de tariful pentru neasigurarea capacitatii rezervate, in conformitate cu prevederile Codului retelei, in cazul in care OTS nu mentine la dispozitia UR intreaga capacitate de transport rezervata de acesta.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul inregistrat, UR are dreptul sa solicite si sa primeasca suplimentar daune-interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situatia in care OTS nu isi indeplineste obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract.

Termene si modalitati de plata

ART. 6

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata.

(2) OTS va plati UR contravaloarea capacitatii de transport neasigurata, stabilita in baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul in care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervata.

(3) Utilizatorul retelei va plati operatorului de transport si de sistem, suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul retelei.

(4) Tarifele mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare „facturi lunare“), dupa caz:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta;

b) o factura aferenta contravalorii tarifului de depasire a capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 99 din Codul retelei, si/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz;

c) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata in conformitate cu prevederile art. 51 din Codul retelei, rezultata in urma nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare in SNT.

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (5) se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (6) se realizeaza pana la data de incepere a prestarii serviciului de transport in baza facturii de avans emise in acest sens.

Parti contractante

incheiat intre SNTGN Transgaz SA si Electrocentrale Constanta SA

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 131L/2018 pentru luna decembrie 2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Valoarea contractului

788.441,85 lei – Valoarea estimata a actului juridic cu TVA (lei)

Creante reciproce

-

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 14

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui in favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului retelei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.

(3) UR este exceptat de la obligatia de a constitui garantia financiara de plata in favoarea OTS daca:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agentiile de rating agreate de OTS sau cel putin la acelasi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derularii prezentului contract;

b) plateste in avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) In situatia in care, pe durata prezentului contract, se schimba fie nivelul de rating acordat UR, fie agentia agreata de OTS, UR este obligat sa notifice OTS in termen de 3 zile lucratoare de la producerea modificarii si sa faca dovada indeplinirii obligatiilor privind garantiile cuprinse in prezentul Capitol in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii.

ART. 15

(1) Garantia financiara de plata este prezentata de catre UR sub forma de:

a) scrisoare de garantie bancara in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei (conform modelului prevazut in anexa nr. 4); si/sau

b) cont garantat (depozit colateral) in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei; si/sau

c) cont escrow in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei.

(2) OTS accepta scrisoare de garantie bancara eliberata de catre o banca care are rating emis de una dintre agentiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel putin la nivel de „investment grade“. Echivalenta dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agentii este publicata pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) In situatia in care UR face dovada bonitatii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, in anumite cazuri justificate, constituirea unei garantii financiare de plata in conformitate cu prevederile art. 15 sau plata in avans a obligatiilor de plata care decurg din relatia comerciala cu UR. Cerintele pentru o garantie sau plata in avans se vor solicita si explica UR in forma scrisa.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situatia in care UR este in intarziere de plata pentru o suma de cel putin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligatiilor de plata partiale, dupa ce a fost primita de la OTS o notificare in acest sens.

ART. 17

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

 (3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

(8) UR poate renunta la optiunea privind plata in avans, conditionat de constituirea unei garantii financiare de plata in conditiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

ART. 20

(1) Garantia de plata emisa conform art. 17 alin. (1) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) In cazul in care nivelul garantiei financiare de plata:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat sa suplimenteze nivelul garantiei financiare in mod corespunzator;

b) se situeaza cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat sa restituie UR diferenta dintre nivelul efectiv al garantiei si cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garantiei de plata se face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care s-a inregistrat diminuarea/majorarea fata de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei prevazute in prezentul articol in limita prejudiciului creat daca UR nu isi indeplineste integral sau partial obligatiile contractuale sau le indeplineste cu intarziere.

(5) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, OTS are obligatia de a notifica UR, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS, in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) In situatia executarii garantiei partial sau total, UR are obligatia de a reconstitui garantia in termen de 5 zile de la executare.

Penalitati:

ART. 23

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul neindeplinirii obligatiei de plata;

c) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare in care suma aferenta dezechilibrelor UR depaseste valoarea garantiilor pentru echilibrare.

(2) In cazul in care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza in mod corespunzator.

ART. 24

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacitatii rezervate si neutilizate, procedandu-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului obligatoriu de capacitate si aceea a incetarii contractului.

ART. 25

(1) UR este indrituit sa solicite si sa primeasca o suma determinata in functie de tariful pentru neasigurarea capacitatii rezervate, in conformitate cu prevederile Codului retelei, in cazul in care OTS nu mentine la dispozitia UR intreaga capacitate de transport rezervata de acesta.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul inregistrat, UR are dreptul sa solicite si sa primeasca suplimentar daune-interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situatia in care OTS nu isi indeplineste obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract.

Termene si modalitati de plata

ART. 6

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata.

 (2) OTS va plati UR contravaloarea capacitatii de transport neasigurata, stabilita in baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul in care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervata.

 (3) Utilizatorul retelei va plati operatorului de transport si de sistem, suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul retelei.

(4) Tarifele mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare „facturi lunare“), dupa caz:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta;

b) o factura aferenta contravalorii tarifului de depasire a capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 99 din Codul retelei, si/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz;

c) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata in conformitate cu prevederile art. 51 din Codul retelei, rezultata in urma nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare in SNT.

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (5) se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (6) se realizeaza pana la data de incepere a prestarii serviciului de transport in baza facturii de avans emise in acest sens.

Parti contractante

incheiat intre SNTGN Transgaz SA si Electrocentrale Bucuresti SA

Data incheierii si natura contractului

Contract nr. 125L/2018 pentru luna decembrie 2018

Obiectul Contractului

prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT

Valoarea contractului

5.070.282,91 lei – Valoarea estimata a actului juridic cu TVA (lei)

Creante reciproce

-

Garantii constituite, penalitati stipulate

Garantii:

ART. 14

(1) In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va constitui in favoarea celeilalte parti o garantie in conformitate cu prevederile Codului retelei.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.

(3) UR este exceptat de la obligatia de a constitui garantia financiara de plata in favoarea OTS daca:

 a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agentiile de rating agreate de OTS sau cel putin la acelasi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derularii prezentului contract;

b) plateste in avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) In situatia in care, pe durata prezentului contract, se schimba fie nivelul de rating acordat UR, fie agentia agreata de OTS, UR este obligat sa notifice OTS in termen de 3 zile lucratoare de la producerea modificarii si sa faca dovada indeplinirii obligatiilor privind garantiile cuprinse in prezentul Capitol in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii.

ART. 15

(1) Garantia financiara de plata este prezentata de catre UR sub forma de:

a) scrisoare de garantie bancara in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei (conform modelului prevazut in anexa nr. 4); si/sau

b) cont garantat (depozit colateral) in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei; si/sau

c) cont escrow in lei sau echivalentul in euro la cursul Bancii Centrale Europene din ziua emiterii garantiei.

(2) OTS accepta scrisoare de garantie bancara eliberata de catre o banca care are rating emis de una dintre agentiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel putin la nivel de „investment grade“. Echivalenta dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agentii este publicata pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) In situatia in care UR face dovada bonitatii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, in anumite cazuri justificate, constituirea unei garantii financiare de plata in conformitate cu prevederile art. 15 sau plata in avans a obligatiilor de plata care decurg din relatia comerciala cu UR. Cerintele pentru o garantie sau plata in avans se vor solicita si explica UR in forma scrisa.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situatia in care UR este in intarziere de plata pentru o suma de cel putin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligatiilor de plata partiale, dupa ce a fost primita de la OTS o notificare in acest sens.

ART. 17

(1) UR are obligatia sa prezinte OTS garantia financiara de plata in suma prevazuta la alin. (2), cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(3) Garantia financiara de plata constituita conform alin. (2) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate inlatura optiunea de a constitui o garantie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plati in avans. In acest sens, UR declara OTS, in scris, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, optiunea de plata in avans.

(5) Suma de plata in avans este egala cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente urmatoarei perioade de utilizare.

(6) Plata in avans/Factura de avans se compenseaza cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) In cazul in care plata in avans respectiva nu acopera valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenta este platita de catre UR la data scadenta a facturii.

(8) UR poate renunta la optiunea privind plata in avans, conditionat de constituirea unei garantii financiare de plata in conditiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

ART. 20

(1) Garantia de plata emisa conform art. 17 alin. (1) este valabila incepand cu ziua bancara precedenta datei de inceput a prestarii serviciului de transport si isi inceteaza valabilitatea in a 60-a zi calendaristica de la incetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) In cazul in care nivelul garantiei financiare de plata:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat sa suplimenteze nivelul garantiei financiare in mod corespunzator;

b) se situeaza cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat sa restituie UR diferenta dintre nivelul efectiv al garantiei si cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garantiei de plata se face in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care s-a inregistrat diminuarea/majorarea fata de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei prevazute in prezentul articol in limita prejudiciului creat daca UR nu isi indeplineste integral sau partial obligatiile contractuale sau le indeplineste cu intarziere.

(5) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, OTS are obligatia de a notifica UR, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garantiei va fi transmisa pe fax de catre OTS, in termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) In situatia executarii garantiei partial sau total, UR are obligatia de a reconstitui garantia in termen de 5 zile de la executare.

Penalitati:

ART. 23

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 15 zile calendaristice prevazut la lit. a), in cazul neindeplinirii obligatiei de plata;

c) limitarea/intreruperea prestarii serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare in care suma aferenta dezechilibrelor UR depaseste valoarea garantiilor pentru echilibrare.

(2) In cazul in care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza in mod corespunzator.

ART. 24

In cazul in care UR, la cererea OTS, nu cedeaza voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacitatii rezervate si neutilizate, procedandu-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferata, pentru perioada cuprinsa intre data transferului obligatoriu de capacitate si aceea a incetarii contractului.

ART. 25

(1) UR este indrituit sa solicite si sa primeasca o suma determinata in functie de tariful pentru neasigurarea capacitatii rezervate, in conformitate cu prevederile Codului retelei, in cazul in care OTS nu mentine la dispozitia UR intreaga capacitate de transport rezervata de acesta.

(2) In cazul in care suma prevazuta la alin. (1) nu acopera integral prejudiciul inregistrat, UR are dreptul sa solicite si sa primeasca suplimentar daune-interese, pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat, pentru situatia in care OTS nu isi indeplineste obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract.

Termene si modalitati de plata

ART. 6

(1) UR va plati OTS contravaloarea capacitatii de transport rezervate, stabilita in baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul in care poate fi utilizata capacitatea rezervata.

(2) OTS va plati UR contravaloarea capacitatii de transport neasigurata, stabilita in baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul in care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervata.

(3) Utilizatorul retelei va plati operatorului de transport si de sistem, suplimentar, dupa caz, tarifele prevazute in Codul retelei.

(4) Tarifele mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite in continuare „facturi lunare“), dupa caz:

a) o factura aferenta serviciilor de transport, prestate pentru luna precedenta;

b) o factura aferenta contravalorii tarifului de depasire a capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 99 din Codul retelei, si/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacitatii rezervate, calculata in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul retelei, dupa caz;

c) o factura aferenta contravalorii capacitatii suplimentare, calculata in conformitate cu prevederile art. 51 din Codul retelei, rezultata in urma nominalizarii de catre UR a unei cantitati de gaze naturale care depaseste capacitatea rezervata de UR intr-un punct de intrare in SNT.

(6) In situatia in care UR opteaza pentru plata in avans, OTS emite si transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de incepere a fiecarei luni de prestare a serviciilor, o factura de plata in avans, a carei valoare este egala cu valoarea capacitatii rezervate calculata pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (5) se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevazute la art. 6 alin. (6) se realizeaza pana la data de incepere a prestarii serviciului de transport in baza facturii de avans emise in acest sens.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.