joi | 23 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BANCA TRANSILVANIA S.A. - TLV

Convocare AGA O & E 25/26.04.2024

Data Publicare: 22.03.2024 18:00:19

Cod IRIS: 77849

 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 22.03.2024

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                           5022670

Capital soc.subscris si varsat:                      7.986.582.330 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

           

 

1.  Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor bancii

 

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 25 aprilie 2024, ora 12:00 respectiv ora 13:00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

 

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Independent si a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

2.      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2023.

3.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2024 (planul de afaceri pentru 2024).

4.   Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2023, astfel: suma de 1.000.000.000 lei din rezervele de profit net aferente anului 2023, suma fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,2521000331 lei.

5.    Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2024, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

6.    Aprobarea datei de 12 iunie 2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 11 iunie 2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.  

7.    Aprobarea datei de 26 iunie 2024 ca data a platii pentru plata dividendelor.

8.    Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:                 

1.      Majorarea capitalului social cu suma de 1.182.216.130 lei prin emisiunea a 118.221.613 noi actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, stabilirea unui pret pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023, in suma de 1.182.216.130 lei, prin emiterea unui numar de 118.221.613 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 19 iulie 2024).

2.     Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 6.500.000 actiuni (0,81% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 10 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 38 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 4 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3.     Informarea actionarilor cu privire la achizitia unor participatii in capitalul social al OTP Bank Romania S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. si OTP Leasing Romania S.A., si a filialelor acestor entitati.

4.     Aprobarea datei de 19 iulie 2024 ca data de inregistrare si a ex-date –18 iulie 2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5.     Aprobarea datei de 22 iulie 2024 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

6.     Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 26 aprilie 2024 ora 12:00, respectiv 13:00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

 

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate cel mai tarziu incepand cu data de 25.03.2024 pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. Adresa registraturii societatii este Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 798.658.233 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

 

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

 • de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;
 • de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 10.04.2024, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

 • prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”, sau
 • prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22 aprilie 2024.

Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: actionariat@btrl.ro), mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, Tab FAQ (Intrebari Frecvente).

 

      Participarea la AGA:

Data de referinta este 15 aprilie 2024. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2024, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

             Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 22 aprilie 2024, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

               Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

 •    Este actionar majoritar al Bancii Transilvania S.A. sau al unei entitati, controlata de respectivul actionar;
 •    Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Bancii Transilvania, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
 •    Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
 •    Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile. 

 

Imputerniciri (procuri) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:      

 • daca actionarul se prezinta personal  –  actul de identitate;
 • daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

 •      reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Bancii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.
 •      in situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
 •     persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Cel mai tarziu incepand cu data de 25.03.2024, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii si al tuturor sucursalelor si agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2024, mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”. Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

            Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale ale Actionarilor.

In acest caz, imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

a)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b)     instructiunile din imputernicirea (procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala trebuie depuse la registratura Societatii in original, semnate, dupa caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor cel mai tarziu incepand cu data de 25.03.2024 pe website-ul Bancii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024” pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2024, ora 17:00 (ora Romaniei), sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2024, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

           

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Bancii sau la telefon 0374.546.289, intre orele 09:00 – 17:00.

 

DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                                          IOANA OLANESCU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.