joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BANCA TRANSILVANIA S.A. - TLV

Convocare AGA O & E 29.09./02.10.2023

Data Publicare: 24.08.2023 8:11:09

Cod IRIS: EDE8E

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 24.08.2023

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                      Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar tel./fax:                                                  0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     7.986.582.330 lei

Piata regl. de tranzactionare:                     Bursa de Valori Bucuresti

           

 1.      Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor bancii

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Rezolutia Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 23.08.2023, au fost decise urmatoarele:

 

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 29 septembrie 2023, ora 14,00 respectiv ora 15,00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 19 septembrie 2023 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

 

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1.  Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2022 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 897.540.893 lei din rezervele de profit net aferente anului 2022, precum si suma de 4.914.768,77 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti, astfel suma totala de 902.455.661,77 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,13 lei.

2. Aprobarea datei de 23 octombrie 2023  ca data de inregistrare si a ex-date – 20 octombrie 2023, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

3. Aprobarea datei de 6 noiembrie 2023 ca data a platii pentru plata dividendelor.

4. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru indeplinirea conforma a prevederilor retinute de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:                 

1.  Aprobarea unui program de emisiuni de obligatiuni corporative, denominate in euro si/sau lei si/sau in alta valuta, dupa caz, in conditiile pietei in ceea ce priveste rata dobanzii, cu o scadenta de maximum 10 ani, cu frecventa cuponului anuala sau semi-anuala, pentru o suma de maximum 1.500.000.000 euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioada de maximum 5 ani, cu delegarea competentelor privind stabilirea conditiilor programului de emisiune catre Consiliul de Administratie conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligatiunile”).

2.  Aprobarea desfasurarii unei oferte publice si/sau plasamente private avand ca obiect Obligatiunile din prima transa, oferta care va fi adresata (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar de pana la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, per stat membru, in conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competentelor catre Consiliul de Administratie privind oferta de Obligatiuni aferenta transelor ulterioare („Oferta”).

3.  Aprobarea derularii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si/sau pe piata reglementata si/sau alte locuri de tranzactionare din alte jurisdictii ulterior desfasurarii Ofertei („Admiterea”).

4.  Aprobarea desemnarii BT Capital Partners S.A., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, Brancusi Business Center, Parter, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de inregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

5.   Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

 a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, stabilirea si aprobarea tipului si valorii de emisiune a Obligatiunilor, transelor de emisiune, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, daca e cazul, a oricarui prospect de oferta si termeni finali (final terms), precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente;

 b) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Oferta  si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente,  prospecte de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei  si/sau Admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

 c) sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor AGEA.

6.   Aprobarea datei de 23 octombrie 2023 ca data de inregistrare si a ex-date – 20 octombrie 2023, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 2 octombrie 2023 ora 14,00 respectiv 15,00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

 

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate incepand cu data de 29 august 2023 pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. Adresa registraturii societatii este: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. la data publicarii convocatorului este format din 798.658.233 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

 

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 14.09.2023, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

-  prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”, sau

- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

 

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22.09.2023.

Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: actionariat@btrl.ro), mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, Tab FAQ (Intrebari Frecvente).

 

Participarea la AGA:

Data de referinta este 19.09.2023. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 septembrie 2023, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 22 septembrie 2023, ora 17,00 (ora Romaniei), la adresa actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

 Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

-      este actionar majoritar al Bancii Transilvania S.A. sau al unei entitati, controlata de respectivul actionar;

-      este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Bancii Transilvania, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

-      este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

-      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile. 

 

Imputernicirile (procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

-      daca actionarul se prezinta personal  –  actul de identitate;

-      daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;

2Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Bancii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.

-  in situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

-  persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 29 august 2023, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii si al tuturor sucursalelor si agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana la data de 22 septembrie 2023, mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.  Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

           Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale ale Actionarilor.

In acest caz, imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b) instructiunile din imputernicirea (procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

         Imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala trebuie depuse la registratura Societatii in original, semnate, dupa caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

          Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 29 august 2023 pe website-ul Bancii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023” pana cel tarziu la data de 22 septembrie 2023, ora 17,00 (ora Romaniei), sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22 septembrie 2023, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29 septembrie/2 octombrie 2023”.

            Centralizarea, verificarea si inerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

           Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Bancii sau la telefon 0374.546.289., intre orele 09,00 – 17,00.

 

DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                                          IOANA OLANESCU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.