miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 8:55:10

Cod IRIS: DE3D7

 

 

Catre 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

Bursa de Valori Bucuresti

 

Data raportului: 15.02.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax:0372-441.108 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal:RO1352846,Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard, simbol UZT

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE PRELIMINARE

PENTRU ANUL 2017

NEAUDITATE

 

Situatiile financiare individuale preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („ IFRS”) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

 

Situatiile financiare IFRS individuale preliminare sunt intocmite conform cerintelor Ordinului 881/2012 si prevederilor OMFP 2844/12.12.2016 pentru aprobarea reglementarior contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana  („IFRS”), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prezentarea situatiilor financiare

 

1.    Situatia pozitiei financiare preliminare, parte componenta a situatiilor financiare anuale preliminare incheiate la 31 decembrie 2017, cuprinde informatii corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar 31 decembrie 2017 si sfarsitul exercitiului financiar la 31 decembrie 2016 ( Anexa nr. 1 ) . 

2.    Situatia rezultatului global cuprinde doua coloane de informatii corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016  ( Anexa nr. 2 ) .

 

       Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune utilizarea de catre conducere a unor rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor.

       Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.

 

      Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS.

 

       Avantajele aplicarii IFRS

       Situatiile financiare preliminare intocmite conform IFRS au ca scop final prezentarea fidela a rezultatului global individual, a pozitiei financiare individuale, a modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de numerar ale UZTEL SA, la sfarsitul exercitiului financiar 2017.

 

       Situatiile financiare  individuale conform IFRS auditate vor fi prezentate pe data de 27.04.2018, conform calendarului de raportare financiara pentru anul in curs.

 

           

             

 

 

        Director General                                                          Director Economic        

        Ing. Zidaru Ion                                                            Ec. Popescu Ileana                    

 

 

 Sef Serviciu Contabilitate Generala

 Ec. Ilie Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatia Pozitiei Financiare - preliminara

 

 

 

Anexa nr. 1

 

Referinta

La 31 Decembrie 2017

Rd.

(RON)

(RON)

IAS 1.10(a) 113

2017

2016

 

Active

 

Active imobilizate

IAS 1.54(a)

Imobilizari corporale

BS01

46.995.453

51.773.835

 

Terenuri si amenajari la terenuri

BS02

16.602.789

16.764.099

 

Constructii

BS03

17.678.131

20.945.242

 

Instalatii tehnice si mijloace de transport

BS04

10.101.313

10.900.435

 

Alte instalatii , utilaje si mobilier

BS05

71.204

78.181

 

Imobilizari corporale in curs de executie

BS06

2.418.897

2.962.757

 

Avansuri

BS07

123.120

123.120

IAS 1.54(c)

Imobilizari necorporale

BS08

81.338

117.174

 

Cheltuieli de dezvoltare

BS09

62.405

83.230

 

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active asimilate

BS10

11.376

26.387

 

Fond Comercial

BS11

0

0

 

Alte imobilizari necorporale

BS12

0

0

 

Imobilizari necorporale in curs de executie

BS13

0

0

IAS 1.54(f)

Active biologice

BS14

0

0

IAS 1.54(h)

Creante comerciale si alte creante

BS15

0

0

IAS 1.54(b)

Investitii imobiliare

BS16

0

0

IAS 1.54(e),28.38

Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

BS17

0

0

IAS 1.54(d)

Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate

BS18

0

0

IAS 1.54(o),56

Creante privind impozitul amanat

BS19

7.557

7.557

IAS 1.54(o),55

Active privind beneficiile angajatilor

BS20

0

0

IAS 1.60

Total Active Imobilizate

BS21

47.076.791

51.891.009

 

Active curente

IAS 1.54(g)

Stocuri

BS22

33.811.684

37.903.801

IAS 1.54(f)

Active Biologice

BS23

0

0

IAS 1.54(d)

Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate

BS24

0

0

IAS 1.54(n)

Creante privind impozitul  de recuperat

BS25

17.857

17.857

IAS 1.54(h)

Creante comerciale si alte creante

BS26

14.782.695

14.595.986

IAS 1.55

Cheltuieli inregistrate in avans

BS27

3.955

4.340

IAS 1.54(i)

Numerar si echivalente de numerar

BS28

1.771.478

1.245.085

IFRS 5.38-40

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

BS29

0

0

IAS 1.60

Total Active Curente

BS30

50.387.668

53.767.069

 

Total ACTIVE

BS31

97.464.459

105.658.078

Capitaluri Proprii

IAS 1.54 r ,78(e)

Capital social

BS32

13.413.648

13.413.648

IAS 29

Ajustari ale capitalului social

BS33

3.453.860

3.453.860

IAS 1.55  , 78(e)

Prime de capital

BS34

0

0

IAS 1.54 r , 78(e)

Rezerve

BS35

40.780.480

67.707.446

           

 

 

 

Continuare Situatia Pozitiei Financiare – preliminara

 

 

 

 

Rezultatul exercitiului

BS36

-11.952.623

-19.146.952

IAS 1.55  , 78(e)

Rezultatul reportat

BS37

4.904.347

-10.069.996

 

Alte elemente de capitaluri proprii

BS38

0

0

 

Total Capitaluri Proprii

BS39

62.552.335

74.504.958

 

Datorii

 

 

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

IAS 1.54(m)

Imprumuturi pe termen lung si alte datorii

BS40

4.214.534

6.087.660

IAS 1.54(k)

Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate

BS41

2.698.672

5.627.441

 

Instrumente financiare derivate

BS42

0

0

IAS 1.55

Datorii privind beneficiile angajatilor

BS43

0

0

IAS 1.55 , 20.24

Venituri inregistrate in avans

BS44

0

0

IAS 1.54(l)

Provizioane

BS45

241.113

246.213

IAS 1.54(o),56

Datorii privind impozitul amanat

BS46

0

0

IAS 1.60

Total Datorii pe termen lung

BS47

7.154.319

11.961.314

 

Datorii Curente

 

IAS 1.55

Descoperiri de cont

BS48

0

0

IAS 1.54(m)

Imprumuturi pe termen scurt

BS49

3.284.264

2.467.306

IAS 1.54(k)

Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate

BS50

24.473.541

16.724.500

IAS 1.55 , 11.42(b)

Venituri inregistrate in avans

BS51

0

0

IAS 1.54(l)

Provizioane

BS52

0

0

IFRS 5.38-40,IAS1.54(P)

Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare

BS53

0

0

IAS 1.60

Total Datorii Curente

BS54

27.757.805

19.191.806

 

Total Datorii

BS55

34.912.124

31.153.120

Total Capitaluri Proprii si Datorii

BS56

97.464.459

105.658.078

 

 

Director General                                                                Director Economic        

Ing. Zidaru Ion                                                                    Ec. Popescu Ileana                    

 

 

  Sef Serviciu Contabilitate Generala

Ec. Ilie Marian

 

 

 

 

Situatia Rezultatului Global - preliminara

 

 

 

Anexa nr. 2

 

Referinta

La 31 Decembrie 2017

Rd.

(RON)

(RON)

IAS 1.10(b) 113,81(a)

2017

2016

 

Active Continue

 

 IAS 1.82(a)

Venituri

PL01

44.370.143

41.510.000

 IAS 1.99,103

Alte Venituri

PL02

425.229

1.132.405

 

Variatia stocurilor

PL03

3.828.030

5.577.215

 

Total Venituri Operationale

PL04

48.623.402

48.219.620

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli privind stocurile

PL05

25.284.511

27.202.538

 

Cheltuieli privind utilitatile

PL06

2.760.022

2.868.167

 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

PL07

21.006.344

18.075.656

 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

PL08

4.743.779

6.057.829

 

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

PL09

219.103

0

 

Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor

PL10

0

0

 

Ajustarea valorii activelor curente

PL11

-328

-716.019

 

Ajustari privind provizioanele

PL12

-5.100

-4.425

 IAS 1.99,103

Alte cheltuieli

PL13

6.353.439

12.240.235

 

Total Cheltuieli Operationale

PL14

60.362.426

67.156.019

 

 

 

 

 

 

Rezultatul Activitatilor Operationale

PL15

-11.739.024

-18.936.399

 

 

 

 

 

 

Venituri financiare

PL16

698.840

1.324.412

 IAS 1.82(b)

Cheltuieli financiare

PL17

912.439

1.534.965

 

Rezultatul Financiar Net

PL18

-213.599

-210.553

 

 

 

 

 

 

Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

PL19

0

0

 IAS 1.85

Rezultatul Inainte de Impozitare

PL20

-11.952.623

-19.146.952

 

 

 

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

PL21

0

0

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

PL22

0

0

 

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

PL23

0

0

           

 

 

 

Continuare Situatia Rezultatului Global – preliminara

 

 

 

 

 

Activitati Intrerupte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit / pierderea neta din activitati intrerupte ( dupa impozitare)

PL25

0

0

 IAS 1.82(f)

Rezultatul Perioadei

PL26

0

0

 

 

 

 

 

 IAS 1.85

Alte Elemente ale Rezultatului Global

 

 

 

 

Diferente de schimb valutar rezultate din conversia operatiunilor in strainatate

PL27

0

0

 

Pierderea neta din acoperirea investitiilor nete in operatiuni in strainatate

PL28

0

0

 

Cresterea / (descresterea ) rezervelor din reevaluare

PL29

0

0

 

Partea eficienta a modificarilor de valoare justa a acoperirilor fluxului de trezorerie

PL30

0

0

 

Modificarea neta a valorii juste a acoperirilor fluxului de trezorerie transferata in contul de profit sau pierdere

PL31

0

0

 

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare

PL32

0

0

 

Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere

PL33

0

0

 

Castigurile / pierderile actuariale privind planurile de contributii determinate

PL34

0

0

 

Alte Elemente ale Rezultatului Global , Dupa Impozitare

PL35

0

0

 

 

 

 

 

 IAS 1.82(i)

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

PL36

-11.952.623

-19.146.952

 

 

 

Director General                                                                  Director Economic        

Ing. Zidaru Ion                                                                      Ec. Popescu Ileana                    

 

 

 Sef Serviciu Contabilitate Generala

 Ec. Ilie Marian

 

                                                                                                              

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.