duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Convocare AGAO - 15/16 octombrie 2018

Data Publicare: 04.09.2018 12:28:46

Cod IRIS: A0B80

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

Data raportului: 04.09.2018

 

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222

Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991

Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB 

 

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

 

 

 

 

Prin Decizia din data de 04 septembrie 2018 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de inregistrare RO 199222, Capital social: 3.149.503,4 lei (in continuare “Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de 15 octombrie 2018 ora 14:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04 octombrie 2018, considerata data de referinta. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura in data de 16 octombrie 2018 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

 

Ordine de zi:

 

  1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
  2. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei contractului de audit intern.
  3. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna  hotararile adoptate, semnarea contractelor de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

 

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 04 octombrie 2018. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Prodvinalco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre PRODVINALCO SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data de 13 octombrie 2018. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea “imputernicere pentru A.G.O.A” sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 13 octombrie 2018.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 01 octombrie 2018. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul PRODVINALCO SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau trimise  prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand cu data de 05 septembrie 2018 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon:  0728.853.315.

 

 

 

PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.